نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

پارت_هشتاد_هفت (۲ تصویر)

#پارت_هشتاد_هفت #غریبه_آشنا چانیول: چند دقیقه بعد صدای داد و چانیول و خنده ئونسو بلند شد رفتم نگا کردم دیدم چانیول خیسه آب نشسته رو تخت داره با شک به ئونسو نگاه میکنه ئونسو هم فقط ...

#پارت_هشتاد_هفت #غریبه_آشنا چانیول: چند دقیقه بعد صدای داد و چانیول و خنده ئونسو بلند شد رفتم نگا کردم دیدم چانیول خیسه آب نشسته رو تخت داره با شک به ئونسو نگاه میکنه ئونسو هم فقط میخندید...یهو چانیول به خودش اومد چانیول:منو خیس میکنی وروجک الان نشونت میدم ئونسو:اوه اوه خدای ...

۲۴ مرداد 1398
10K
#پارت_هشتاد_هفت #غریبه_آشنا ئونسو برگشتم خوابگاه یه سر به بکهیون زدم در اتاقش رو باز کردم نگاهیی انداختم سرگرم کاغذهاش و نوشته هاش بود،مزاحمش نشدم در رو بستم رفتم لباسامو عوض کردم...رفتم تو آشپزخونه یه لیوان ...

#پارت_هشتاد_هفت #غریبه_آشنا ئونسو برگشتم خوابگاه یه سر به بکهیون زدم در اتاقش رو باز کردم نگاهیی انداختم سرگرم کاغذهاش و نوشته هاش بود،مزاحمش نشدم در رو بستم رفتم لباسامو عوض کردم...رفتم تو آشپزخونه یه لیوان آبمیوه گرفتم برا خودم،سهون هم اومد تو آشپزخونه -خواهر کوچولوی من چطوره؟ +مرسی خوبم -نمیپرسی ...

۲۳ مرداد 1398
28K