نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

چالش_طوری (۲ تصویر)

#چالش_طوری منم از اینا از اینا😂 1:متولد چه ماهی هستی؟ مرداد 2:احساسات درچه حد؟ شدیییییید 3:از چی پشیمون میشی؟ دوس داشتنش 4:چیزی هست که از همه پنهون کرده باشی؟ اوف تا دلت بخاد 5:ترسویی؟ ن😐 ...

#چالش_طوری منم از اینا از اینا😂 1:متولد چه ماهی هستی؟ مرداد 2:احساسات درچه حد؟ شدیییییید 3:از چی پشیمون میشی؟ دوس داشتنش 4:چیزی هست که از همه پنهون کرده باشی؟ اوف تا دلت بخاد 5:ترسویی؟ ن😐 6:بزرگترین ضعفت؟ احساساتی 7:آدما رو زود میشناسی؟ ن 8:تا حالا عاشق شدی؟ آرع 9:بزرگترین ترست؟ ...

۱ هفته پیش
43K
#چالش_طوری منم از اینا از اینا😂 1:متولد چه ماهی هستی؟ اردیبهشت 2:احساسات درچه حد؟ شدیییییید 3:از چی پشیمون میشی؟ حرفایی که باید تو دعوا می زدم ولی نزدم 4:چیزی هست که از همه پنهون کرده ...

#چالش_طوری منم از اینا از اینا😂 1:متولد چه ماهی هستی؟ اردیبهشت 2:احساسات درچه حد؟ شدیییییید 3:از چی پشیمون میشی؟ حرفایی که باید تو دعوا می زدم ولی نزدم 4:چیزی هست که از همه پنهون کرده باشی؟ آرع 5:ترسویی؟ نع😐 6:بزرگترین ضعفت؟ احساساتی و حساسم 7:آدما رو زود میشناسی؟ شاید 8:تا ...

۲ هفته پیش
40K