نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

Aram (۵۴ تصویر)

#Aram.x🌹

#Aram.x🌹

۱ مرداد 1398
56
#Lorstan #khoramabad #aram

#Lorstan #khoramabad #aram

۱۰ تیر 1396
323
درعکسهایش که برایم میفرستاد همیشه تنها بود درخیابان پارک خانه فکر میکردم بی من هرجابرودتنهاست و من چه ابلهانه عکاس راندیدمیگرفتم ╔════════♔════════╗ #aram 💔👌 @gham_gine👌💔 ╚════════♔════════╝

درعکسهایش که برایم میفرستاد همیشه تنها بود درخیابان پارک خانه فکر میکردم بی من هرجابرودتنهاست و من چه ابلهانه عکاس راندیدمیگرفتم ╔════════♔════════╗ #aram 💔👌 @gham_gine👌💔 ╚════════♔════════╝

۱۱ آبان 1395
26
هم گوش های من سنگین شده اند هم سایه تو ... . . . کلید را می گذارم پشت در ... ╔════════♔════════╗ #aram 💔👌 @gham_gine👌💔 ╚════════♔════════╝ ☟☟☟☟☟☟

هم گوش های من سنگین شده اند هم سایه تو ... . . . کلید را می گذارم پشت در ... ╔════════♔════════╗ #aram 💔👌 @gham_gine👌💔 ╚════════♔════════╝ ☟☟☟☟☟☟

۱۰ آبان 1395
26
جـمعه و شـــــنبه برایـم چـه تــــفاوت دارد!؟ من که هر لحظه و هر ثانیه دلتنگ توام..! ╔════════♔════════╗ #aram 💔👌 @gham_gine👌💔 ╚════════♔════════╝ ☟☟☟☟☟☟

جـمعه و شـــــنبه برایـم چـه تــــفاوت دارد!؟ من که هر لحظه و هر ثانیه دلتنگ توام..! ╔════════♔════════╗ #aram 💔👌 @gham_gine👌💔 ╚════════♔════════╝ ☟☟☟☟☟☟

۹ آبان 1395
26
از هوا حرف می‌زنی از تقلای باد بر موهایت و نمی‌دانی همین خیابان که با تو خندیده است چه بر سر پلک‌های من خواهد آورد ... ╔════════♔════════╗ #aram 💔👌 @gham_gine👌💔 ╚════════♔════════╝ ☟☟☟

از هوا حرف می‌زنی از تقلای باد بر موهایت و نمی‌دانی همین خیابان که با تو خندیده است چه بر سر پلک‌های من خواهد آورد ... ╔════════♔════════╗ #aram 💔👌 @gham_gine👌💔 ╚════════♔════════╝ ☟☟☟

۹ آبان 1395
26
چه از تو دورم کردند کلمات کاش جای این همه نوشته فقط می نوشتم دوستت دارم ╔════════♔════════╗ #aram 💔👌 @gham_gine👌💔 ╚════════♔════════╝ ☟☟☟☟☟☟

چه از تو دورم کردند کلمات کاش جای این همه نوشته فقط می نوشتم دوستت دارم ╔════════♔════════╗ #aram 💔👌 @gham_gine👌💔 ╚════════♔════════╝ ☟☟☟☟☟☟

۹ آبان 1395
26
کسے☞ رو داشتم↷ که با یک دنیا❥ عوضش↬ نمے کردم✘ ولی دنیا♂ عوضش⇣⇡ کرد...‼ ╔════════♔════════╗ #aram 💔👌 @gham_gine👌💔 ╚════════♔════════╝ ☟☟☟☟☟☟

کسے☞ رو داشتم↷ که با یک دنیا❥ عوضش↬ نمے کردم✘ ولی دنیا♂ عوضش⇣⇡ کرد...‼ ╔════════♔════════╗ #aram 💔👌 @gham_gine👌💔 ╚════════♔════════╝ ☟☟☟☟☟☟

۹ آبان 1395
26
تصویرت را در آب دیدم آمدم در آغوشت بگیرم غرق شدم..😔✋ ╔════════♔════════╗ #aram 💔👌 @gham_gine👌💔 ╚════════♔════════╝ ☟☟☟☟☟☟

تصویرت را در آب دیدم آمدم در آغوشت بگیرم غرق شدم..😔✋ ╔════════♔════════╗ #aram 💔👌 @gham_gine👌💔 ╚════════♔════════╝ ☟☟☟☟☟☟

۹ آبان 1395
26
هیچکس نمی فهمد! اینها چین و چروک نیستند... ذره هایی از کسی هستند که با هربار فکر کردن به تو، از وجودش کم می شوند... ╔════════♔════════╗ #aram 💔👌 @gham_gine👌💔 ╚════════♔════════╝ ☟☟☟☟☟

هیچکس نمی فهمد! اینها چین و چروک نیستند... ذره هایی از کسی هستند که با هربار فکر کردن به تو، از وجودش کم می شوند... ╔════════♔════════╗ #aram 💔👌 @gham_gine👌💔 ╚════════♔════════╝ ☟☟☟☟☟

۹ آبان 1395
26
باید یک نفر واردِ زندگی ات شود! شبیهِ خودت ... شاید آنجا قَدرم را بدانی! ╔════════♔════════╗ #aram 💔👌 @gham_gine👌💔 ╚════════♔════════╝ ☟☟☟☟☟☟

باید یک نفر واردِ زندگی ات شود! شبیهِ خودت ... شاید آنجا قَدرم را بدانی! ╔════════♔════════╗ #aram 💔👌 @gham_gine👌💔 ╚════════♔════════╝ ☟☟☟☟☟☟

۸ آبان 1395
31
زندگی دلیل می خواهد نمی بینمت... ╔════════♔════════╗ #aram 💔👌 @gham_gine👌💔 ╚════════♔════════╝ ☟☟☟☟☟☟

زندگی دلیل می خواهد نمی بینمت... ╔════════♔════════╗ #aram 💔👌 @gham_gine👌💔 ╚════════♔════════╝ ☟☟☟☟☟☟

۸ آبان 1395
18
وقتی تو رفتی شهر خالی شد مگه تو چند نفر بودی؟.... ╔════════♔════════╗ #aram 💔👌 @gham_gine👌💔 ╚════════♔════════╝ ☟☟☟☟☟☟

وقتی تو رفتی شهر خالی شد مگه تو چند نفر بودی؟.... ╔════════♔════════╗ #aram 💔👌 @gham_gine👌💔 ╚════════♔════════╝ ☟☟☟☟☟☟

۸ آبان 1395
17
باران که بند بیاید تازه خاطره شروع می‌کند، به . . . چکه کردن...! ╔════════♔════════╗ #aram 💔👌 @gham_gine👌💔 ╚════════♔════════╝ ☟☟☟☟☟☟

باران که بند بیاید تازه خاطره شروع می‌کند، به . . . چکه کردن...! ╔════════♔════════╗ #aram 💔👌 @gham_gine👌💔 ╚════════♔════════╝ ☟☟☟☟☟☟

۸ آبان 1395
17
لَحظِہـ خاکـ کَردَنَمـ اَز طَرَفِـ مَنـ آرومـ تو گوشِشـ بِگینـ #بے_مَعرِفَتـ اینجورے میرَنـ نَہـ اونجورے کِہـ تو رَفتے ╔════════♔════════╗ #aram 💔👌 @gham_gine👌💔 ╚════════♔════════╝ ☟

لَحظِہـ خاکـ کَردَنَمـ اَز طَرَفِـ مَنـ آرومـ تو گوشِشـ بِگینـ #بے_مَعرِفَتـ اینجورے میرَنـ نَہـ اونجورے کِہـ تو رَفتے ╔════════♔════════╗ #aram 💔👌 @gham_gine👌💔 ╚════════♔════════╝ ☟

۷ آبان 1395
20
منتظر کسی نیستم، از سر خستگی در این ایستگاه نشسته ام..😔 ╔════════♔════════╗ #aram 💔👌 @gham_gine👌💔 ╚════════♔════════╝ ☟☟☟☟☟☟

منتظر کسی نیستم، از سر خستگی در این ایستگاه نشسته ام..😔 ╔════════♔════════╗ #aram 💔👌 @gham_gine👌💔 ╚════════♔════════╝ ☟☟☟☟☟☟

۷ آبان 1395
22
, قـدیـما ╮گنجشڪ╭رنگ میڪردن⇙ جای╮قنارے╭میفروختن⇙ اما این روزها⇗ ┒هوس┎رنگ میڪنن⇘ جای┒عشق┎میفروشن ╔════════♔════════╗ #aram 💔👌 @gham_gine👌💔 ╚════════♔════════╝ ☟☟☟☟☟☟

, قـدیـما ╮گنجشڪ╭رنگ میڪردن⇙ جای╮قنارے╭میفروختن⇙ اما این روزها⇗ ┒هوس┎رنگ میڪنن⇘ جای┒عشق┎میفروشن ╔════════♔════════╗ #aram 💔👌 @gham_gine👌💔 ╚════════♔════════╝ ☟☟☟☟☟☟

۶ آبان 1395
17
✓یـه وقتــایـے بـایـد قبــول کنیــم✓ ☜اگـه

✓یـه وقتــایـے بـایـد قبــول کنیــم✓ ☜اگـه " مهــم " بـودیــم ☞ ✘تـو دنیــای ""مجـــازی"" نبـودیــم✘ ╔════════♔════════╗ #aram 💔👌 @gham_gine👌💔 ╚════════♔════════╝ ☟☟☟☟☟☟

۶ آبان 1395
6
باید چیـزی باشد ؛ که پابندت کند که درِ گوشت بخواند ؛ نـرو ! آدم یک سال با دیـوار هم حرف بزند پنجـره وار دوستش خواهد داشت ... ╔════════♔════════╗ #aram 💔👌 @gham_gine👌💔 ╚════════♔════════╝

باید چیـزی باشد ؛ که پابندت کند که درِ گوشت بخواند ؛ نـرو ! آدم یک سال با دیـوار هم حرف بزند پنجـره وار دوستش خواهد داشت ... ╔════════♔════════╗ #aram 💔👌 @gham_gine👌💔 ╚════════♔════════╝

۶ آبان 1395
6
اگـــــر قول می دهی و به خواب من می آیی ... بخوابم واگرنه وقتم راتلف نکن هنوز قسمتهای مختلف این شهر راباید دنبال توبگردم ╔════════♔════════╗ #aram 💔👌 @gham_gine👌💔 ╚════════♔════════╝

اگـــــر قول می دهی و به خواب من می آیی ... بخوابم واگرنه وقتم راتلف نکن هنوز قسمتهای مختلف این شهر راباید دنبال توبگردم ╔════════♔════════╗ #aram 💔👌 @gham_gine👌💔 ╚════════♔════════╝

۶ آبان 1395
6