کامران__خوردنی شدی با تمام نفرتی ک تاالان تو دلم کوچ کرده بودم بهش خیره شدم __ب احترامه زنی ک داری ا اون هوس لعنتیت دست برادر کامران__من ک چیزی نگفتم __سکوتتو میخوام پلیزز مستر کامران ...

کامران__خوردنی شدی با تمام نفرتی ک تاالان تو دلم کوچ کرده بودم بهش خیره شدم __ب احترامه زنی ک داری ا اون هوس لعنتیت دست برادر کامران__من ک چیزی نگفتم __سکوتتو میخوام پلیزز مستر کامران __من باید باهات حرف بزنم __پلیزز هیسس داشتم یواش یواش دیوونه میشدم انگارم کامران فهمیده ...

۵ ساعت پیش
14K
داد زدم :مانییییی پرید و دستشو رو قلبش گذاشت مانی__خدا بگم چیکارت نکنه ورپریده وایییی افسوننننن کیمیاا برادرشش ساعت چنده وایی دیرم شد لابد بیا ی کاری کن همه لباسام انگار خوب نیستن... با لبخند ...

داد زدم :مانییییی پرید و دستشو رو قلبش گذاشت مانی__خدا بگم چیکارت نکنه ورپریده وایییی افسوننننن کیمیاا برادرشش ساعت چنده وایی دیرم شد لابد بیا ی کاری کن همه لباسام انگار خوب نیستن... با لبخند رفتم سمتش ی لباس خیلی شیکی براش انتخاب کردم پیراهن و شلوارنقره ایی خیلیم شیک ...

۱ روز پیش
30K
لباس افسون

لباس افسون

۱ روز پیش
2K
پارت69رمان هوس یک ارباب زاده __باشه داداش خوب الان کی این مستر داداش کیمیا خانوم و همسرش میان نگفتی مانی__گفتن سه روز دیگه اینجان __اسمشون چیه کی هستن صدایه گوشی مانی بلند شد ب ی ...

پارت69رمان هوس یک ارباب زاده __باشه داداش خوب الان کی این مستر داداش کیمیا خانوم و همسرش میان نگفتی مانی__گفتن سه روز دیگه اینجان __اسمشون چیه کی هستن صدایه گوشی مانی بلند شد ب ی جهش پرید و گوشیو گذاشت رو گوشش مانی__کجا بودی لعنتی ها نمیگی این دیوونه دم ...

۱ روز پیش
19K
ادامه پارت قبلی

ادامه پارت قبلی

۱ روز پیش
2K
پارت68رمان هوس یک ارباب زاده

پارت68رمان هوس یک ارباب زاده

۱ روز پیش
2K
ادامه پارت قبلی

ادامه پارت قبلی

۲ روز پیش
2K
پارت67رمان هوس یک ارباب زاده

پارت67رمان هوس یک ارباب زاده

۲ روز پیش
2K
پارت66رمان هوس یک ارباب زاده

پارت66رمان هوس یک ارباب زاده

۳ روز پیش
3K
ادامه پارت قبلی

ادامه پارت قبلی

۳ روز پیش
3K
ادامه پارت قبلی

ادامه پارت قبلی

۳ روز پیش
3K
پارا66رمان هوس یک ارباب زاده

پارا66رمان هوس یک ارباب زاده

۳ روز پیش
3K
ادامه پارت قبلی

ادامه پارت قبلی

۳ روز پیش
3K
ادامه پارت قبلی

ادامه پارت قبلی

۳ روز پیش
3K
پارت65رمان هوس یک ارباب زاده

پارت65رمان هوس یک ارباب زاده

۳ روز پیش
3K
ادامه پارت قبلی

ادامه پارت قبلی

۳ روز پیش
3K
ادامه پارت قبلی

ادامه پارت قبلی

۳ روز پیش
3K
ادامه پارت قبلی

ادامه پارت قبلی

۳ روز پیش
3K
پارت 64رمان هوس یک ارباب زاده

پارت 64رمان هوس یک ارباب زاده

۳ روز پیش
3K
ادامه پارت63

ادامه پارت63

۵ روز پیش
3K