مد نشه این صلوات😑✋

مد نشه این صلوات😑✋

۳ هفته پیش
6K
۳ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
3K
If you start to miss me, Remember:

If you start to miss me, Remember: " I didn't walk away, you let me go." اگه دلت خواست برام تنگ شه ؛ یادت بیاد که: " من نرفتم؛ تو گذاشتی که برم." ~تاراگلشن~

۳ هفته پیش
3K
۳ هفته پیش
3K
۴ هفته پیش
2K
پری دریایی😂😂😂 ‌

پری دریایی😂😂😂 ‌

۴ هفته پیش
5K
۴ هفته پیش
2K
نکند ..! فکر کنی ،

نکند ..! فکر کنی ، " در دل من " یاد تو نیست... !

۴ هفته پیش
4K
۴ هفته پیش
4K
۴ هفته پیش
3K
۴ هفته پیش
3K
شب چه حکایت قشنگیست آدم را وادار به فکر کردن به آنهایی میکند که عزیزند شبتون بخـــــیر ‎‌‌‌‌

شب چه حکایت قشنگیست آدم را وادار به فکر کردن به آنهایی میکند که عزیزند شبتون بخـــــیر ‎‌‌‌‌

۴ هفته پیش
4K
۴ هفته پیش
4K
گاهی آنقدر به زندگی التماس میکنم که گویی در من هزارنفر به صف ایستاده اند و سهمشان رامیخواهند 👧

گاهی آنقدر به زندگی التماس میکنم که گویی در من هزارنفر به صف ایستاده اند و سهمشان رامیخواهند 👧

۴ هفته پیش
4K
۴ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
2K
۴ هفته پیش
2K