امیدآرامون3000

omidA3000

فــــــــــــــــقطـــخـــــــــدا

پیج دومم .

لطفأدراین مکان آشغال نباشید
من آزادم وبقولادریک مملکت آزادزندگی میکنم
چرا هرپستی مامیذاریم گزارش می کنید؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
اگه فهم وقدرت درک شوندارریدوازعدالت بویی نبردیدیاازعدل وانصاف روی گردانیدوبهتون فشارمیاداین دیگه تقصیرمانیست ؟!!!!

درمملکتی زندگی میکنم که تلاش می کنندصدای عدالت وحق راخاموش کنندچه زندگی طنزومضحکیست !!

چگونه ازمن میخواهند که دروغ بگویم ؟!
بگویم سرزمین من گل وبلبل است؟!
کودکان کارراچه بگوییم .. فقردربین تمام اقشارجامعه بیدادمیکند ....

برای تمام کامنتای شمااحترام قایلیم وباقراردادن پست به برخی ازکامنتاپاسخ میدهیم ..بی تفاوت نیستیم
***کمپــــین عــــدالـــت خـــواهـــان***

"فقر،کودک کار""فقروبیـــــکاری"
مطمئن.باش،بغضت رابرای همه بازگوخواهم کرد...

خوش آمدید

دوستان میتوانند فیلمهاوکلیپهای ویدئویی مارا دراین آدرس دنبال کنند

http://www.aparat.com/omid3000a

والا صداوسیماشبکه هاوویسگون وجدیدأسروش رااختصاصی کردن میخوان همه چی زیرنظروتحت کنترل یه عده وجناح خاص باشه 😂 😂 😂 مغزشویی به نفع یک عده خاص!!!!! 😂 😂 😂 اگرازسروش استفاده میکنیدمراقب باشیدکه شنودوتحت کنترل وپیامهای ...

والا صداوسیماشبکه هاوویسگون وجدیدأسروش رااختصاصی کردن میخوان همه چی زیرنظروتحت کنترل یه عده وجناح خاص باشه 😂 😂 😂 مغزشویی به نفع یک عده خاص!!!!! 😂 😂 😂 اگرازسروش استفاده میکنیدمراقب باشیدکه شنودوتحت کنترل وپیامهای شمابازبینی میشوند

۱۲ دی 1396
11K
نام خدانبردن،ازآن بِه که زیرلب بهرفریب خلق،بگوئی خدا،خدا.

نام خدانبردن،ازآن بِه که زیرلب بهرفریب خلق،بگوئی خدا،خدا.

۱۱ دی 1396
36K
#فقر

#فقر

۱۱ دی 1396
5K
#مفهومی

#مفهومی

۱۱ دی 1396
6K
یکی به گورعزیزان شهرسَیرکن*ببین که نقش مَلَک هاچه باطل افتاده است.

یکی به گورعزیزان شهرسَیرکن*ببین که نقش مَلَک هاچه باطل افتاده است.

۱۱ دی 1396
4K
هرکه شدخاک نشین برگ وپری پیداکرد*سبزشددانه چوباخاک سری پیداکرد.

هرکه شدخاک نشین برگ وپری پیداکرد*سبزشددانه چوباخاک سری پیداکرد.

۱۱ دی 1396
5K
مخورفریب محبت که دوستداران را*به روزگارسیه بختی آزمودم من.

مخورفریب محبت که دوستداران را*به روزگارسیه بختی آزمودم من.

۱۱ دی 1396
5K
خفتگان را خبر از محنت بیداران نیست تا غمت پیش نیاید غم مردم نخوری... #سعدی

خفتگان را خبر از محنت بیداران نیست تا غمت پیش نیاید غم مردم نخوری... #سعدی

۱۰ دی 1396
11K
شاد کردن قلبی با عمل بهتر از هزاران سر است که به نیایش خم شده باشد...

شاد کردن قلبی با عمل بهتر از هزاران سر است که به نیایش خم شده باشد...

۱۰ دی 1396
6K
هرکَس درطلب خیروسعادت دیگران باشد،سرانجام سعادت خویش راهم بدست خواهدآورد.

هرکَس درطلب خیروسعادت دیگران باشد،سرانجام سعادت خویش راهم بدست خواهدآورد.

۱۰ دی 1396
6K
بزرگترین مصیبت آنستکه بتوانی کارنیکی انجام دهی ولی آنقدرمعطل کنی تاوقت آن بگذرد.

بزرگترین مصیبت آنستکه بتوانی کارنیکی انجام دهی ولی آنقدرمعطل کنی تاوقت آن بگذرد.

۱۰ دی 1396
7K
گرگ ها

گرگ ها

۱۰ دی 1396
6K
#ورزش

#ورزش

۱۰ دی 1396
16K
.....

.....

۱۰ دی 1396
6K
#فقر اگر#بیت_المال بخوادبه این شکل بِره این سرنوشت همه است

#فقر اگر#بیت_المال بخوادبه این شکل بِره این سرنوشت همه است

۱۰ دی 1396
9K
!!!!!

!!!!!

۱۰ دی 1396
6K
!!!!!

!!!!!

۱۰ دی 1396
1K
.....

.....

۱۰ دی 1396
6K
شکارلحظه ها

شکارلحظه ها

۱۰ دی 1396
6K
🔴اسلامی ترین کشور دنیا کجاست ؟ نتایج تحقیق دکتر حسین عسگری و خانم دکتر شهرزاد رحمان از اساتید دانشکده علوم تهران با عنوان

🔴اسلامی ترین کشور دنیا کجاست ؟ نتایج تحقیق دکتر حسین عسگری و خانم دکتر شهرزاد رحمان از اساتید دانشکده علوم تهران با عنوان "کشورهای اسلامی چقدر اسلامی هستند؟ " خیلی جالب است متغیر های بکار رفته در این تحقیق در ابعاد حقوق سیاسی، اقتصادی و زیست محیطی بر اساس قرآن ...

۷ دی 1396
9K