ویژه کنید
عکس و تصویر شعری زیبا به اکثر زبانهای زنده دنیا ترجمه شده است و اشک در چشمان همه ...

شعری زیبا به اکثر زبانهای زنده دنیا
ترجمه شده است و اشک در چشمان همه جاری میکند.
شعری که سراسر احساس و حماسه و شور و ذوق است!
یک نوستالژی...
یک زندگی و... و در خلاصه حرف کم است برای بزرگی این شعر.


به زبان انگلیسی :

Last spring, we had all gone to pilgrimage
On our way back, a fair and kind maiden was with us .
My heart was begging me:
"Go with haste, tell her that you love her....
Whatever would be, let it be! Whatever she would say, let her say!"
@dayusbazy
I told the secret of my heart,
and I heard this in reply:
"How ignorant are you, young man!!
For pilgrimage have you come, or to feast your eyes?

به زبان عربی :

فی ربیع العام الماضی ذهبنا للحجّ
حین العودة، کانت معنا فتأة جمیلة حنونة.
فسألنی قلبی :
"اذهب، وقل لها أحبک
و ما یکون فلیکن!
وما ترید أن تقول، فلتقل"!
فقلتُ لها سرّ قلبی، فأجابتنی :
"کم جاهل أنت، یا شاب! فهل جئتَ هنا للحجّ او للغمز؟"


به زبان آلمانی :

Im Frühjahr letzten Jahres waren wir alle für Wallfahrt gegangen
Während zurück, hübsch und freundlich Mädchen, das war mit uns.
Mein Herz war mir zu betteln:
"Geh, sag ihr, ich liebe sie ..... was auch immer sein werden! Und was sagen will, sagen will!"
Ich erzählte meine geheime Herz, und ich hörte als Antwort:
"Junge! Wie Sie unwissend bist Du gekommen, Pilgerfahrt oder liebäugeln?"


به زبان فرانسوی :

Au printemps l'année dernière nous étions tous partis pour le pèlerinage
Bien que le dos, jolie et gentille fille qui était avec nous.
Mon cœur était pour me supplier de:
«Allez, lui dire que je l'aime ..... tout ce veut être, l'être! Et ce qui veut dire, mot à dire!"
J'ai dit à mon cœur secret, et j'ai entenducela à la suite:
«Boy! Comment vous êtes ignorants! Vous venez de pèlerinage ou à lorgner?"


به زبان ایتالیایی :

Nella primavera dello scorso anno eravamo andati tutti al pellegrinaggio
Tempo fa, bella e gentile ragazza che era con noi.
Il mio cuore era pregandomi di:
"Va ', dille che io amo lei ..... qualunque cosa vuole essere, essere! E che cosa vuole dire, dire!"
Ho detto al mio cuore segreto, e ho sentito questo in risposta:
"Ragazzo! Come sei ignorante! venite per pellegrinaggi o ad occhieggiare?"


به زبان کره ای - البته کره جنوبی :

모든순례에대한봄에는작년에우리가있었을사라
수개월전에, 예쁘고친절한소녀누가우리와함께했다.
내마음이나를위해구걸했다 :
"말해, 가서그녀를난뭐든간에있어야해! 그리고무슨말을,하고싶은말은싶은그녀 ..... 사랑해!"
내비밀마음을얘기, 그리고대한응답으로이말씀을듣고 :
"이봐! 당신은무식한방법이야!거나순례온추파를던지다가?"


به زبان شیرین اسپانیایی:

En la primavera del año pasado estábamos todo se ha ido de peregrinación
Tiempo atrás, muy amable y una niña que estaba con nosotros.
Mi corazón me pedía:
"Ve, dile que la amo ..... lo que quiere ser, ser! ¿Y qué quiere decir, por ejemplo!"
Le dije a mi corazón secreto, y oí esto en la respuesta:
"Muchacho! ¿Cómo estás ignorantes! Usted viene de peregrinación o comerse con los ojos de?"به زبان روسی :

Весной прошлого года мы все пошли на паломничество
Некоторое время назад, довольно и вид девушка, которая была с нами.
Мое сердце было просил меня:
"Пойди, скажи ей, что я ее люблю ..... все хотят быть, то быть! А что хочет сказать, говорю!"
Я сказал мою тайну сердца, и я услышал это в ответ:
"Мальчик! Как вы невежественны! Вы приходите на паломничество или строить глазки?"به زبان جمهوری خلق چین :

在去年春天,我们都去朝圣
前阵子,漂亮,善良的女孩谁是我们的。
我的心哀求我:
“去,告诉她我爱她想要什么.....是,是!想说什么,说!“
我告诉我的秘密的心,我听到的反应是:
“小子!你如何无知!你是来朝圣或抛媚眼?“

و بالاخره به زبان ایرانی:


پارسال بهار دسته جمعی رفته بودیم زیارت.
برگشتنی یه دختر خوشگل با محبت.
همسفر ما شده بود همراهمون میومد.
به دست و پام افتاده بود این دل بی مروت.
میگفت بروووو بهش بگوووووو....
آخه دوسش دارم ، میگفت بگوووو...

هرچی میخواد بشه بشه ،
هرچی میخواد بگه ، بگه !
راز دلم رو گفتم......
اینو جواب شنفتم...
.
.
.
آیا میدانید فحش دادن کار زشتیست؟😁 😂
@dayusbazy

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...