ویژه کنید
عکس و تصویر ‍ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺰرگ ﺑﺸﻢ درسﺑﺨﻮﻧﻢ ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺸﻢ ﺧﺎﮐﻤﻮ آﺑﺎد ﮐﻨﻢ زن ﺑﮕﯿﺮم ﻣﺎدر و ﭘﺪرﻣﻮ ...

‍ ﻣﯿﺨﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺰرگ ﺑﺸﻢ درسﺑﺨﻮﻧﻢ
ﻣﻬﻨﺪس ﺑﺸﻢ
ﺧﺎﮐﻤﻮ آﺑﺎد ﮐﻨﻢ
زن ﺑﮕﯿﺮم
ﻣﺎدر و ﭘﺪرﻣﻮ ﺑﺒﺮم ﮐﺮﺑﻼ دﺧﺘﺮﻣﻮ ﺑﺰرگ ﮐﻨﻢ ﺑﺒﺮﻣﺶ ﭘﺎرک
ﺗﻮ راه مدرسه باهم حرف بزنیم
ﺧﯿﻠﯽ ﮐﺎرا دوﺳﺖ داﺷﺘﻢ اﻧﺠﺎم ﺑﺪم
ﺧﻮب ﻧﺸﺪ
ﺑﺎﯾﺪ ﻣﯿﺮﻓﺘﻢ از ﻣﺎدرم ، ﭘﺪرم ، ﺧﺎﮐﻢ ، ﻧﺎﻣوسم,دخترم دفاع کنم
رﻓﺘﻢ ﮐﻪ دروغ ﻧﺒﺎﺷﻪ
اﺣﺘﺮام ﮐﻢ ﻧﺸﻪ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮو درک ﮐﻨﯿﻢ
رﯾﺎ از ﺑﯿﻦ ﺑﺮه
دﯾﮕﻪ ﺗﻮﻫﯿﻦ ﻧﺒﺎﺷﻪ ﻣﺤﺘﺎج ﮐﺴﯽ ﻧﺒﺎﺷﯿﻢ

اﻻن اوﺿﺎع ﭼﻄﻮره " ....؟

ﻗﺴﻤﺘﯽ از وﺻﯿﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﭼﯽ نوجوان شهید کاظم مهدیزاده

═════🇮 🇷 ════
🆔 @JANGEFARHANG

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

کانال رسمی ویسگون در تلگرام

http://telegram.me/wisgoon

ارسال دیدگاه

Loading...