ویژه کنید
عکس و تصویر 👇 😪 😞 💫 _یع روز دخترع... :( _تو پارک با دوستاش... :( _بع اطراف ...

👇 😪 😞 💫
_یع روز دخترع... :(
_تو پارک با دوستاش... :(
_بع اطراف نگا کردع... :(
_نگاش عز یع چیز رد شد... :(
_ولی سریع برگشت!یع پصرع خوشتیپ بود با یع دختر... :(
_دصت پسرع بود رو کمرع دخترع... :(
_یع قدمع رف با عقب با چشع پر شدع از اشک🌧 ... :(
_]هیشکی نفهمید...[:
_قدمع دوم اشک ریخت... :(
_قدمع سوم دوصتاش میپرسن چیشدع!؟... :(
_قدمع چهارم از جوب رد شد... :(
_قدمع پنجم صدای🚙 ماشین از پشت میومد... :(
_قدمع شیشم نگاهع پصرع افتاد بهش... :(
_قدمع هفتم دصت پصر از رو کمرع دختر افتاد... :(
_قدمع هشتم پصر دویید طرفش... :(
_قدمع نهم صدلی مواظب باشع پصر... :(
_قدمع دهم یع چیزی خورد بع دخترع... :(
]معلق رو هوا...سر خورد به جدول...صدای جیغ دوصتاش[_|]صدای غَلَط کَردَمایع پصرع[|__صدای امبولانس🚑 صدای نورع مهتابی...صدای چرخ برانکارد... :(
_]•صدآی التماسایع پصر•[_
_صدای بوقع دستگاع...ملافع سفید...چشای بستع... :( لباسع مشکیع مادر...وجود خالیع دختر،کمرع شکستع پدر .. :(پشیمونیع پصر و... :(::😪 🤘 🏼


#دپ #تنها #دختر #غمگین #پصر #لیاقت #بنفش #زندگی #مرگ #گریع #خنده #شاد #پروفایل #تیکه #بغض #خستع #ملافع_سفید #پشیمونی #لباس_مشکی #اشک #رل #صینگل #فیک

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...