ویژه کنید
عکس و تصویر #بکهیون حملع‌ور‌شدم‌سمت‌گوشیم‌و‌شماره‌جیمینو‌پیدا‌کردم لعنتی‌اسمش‌تو‌گوشیم‌خعلی‌بش‌میومد:دردسر*_* شماره‌گرفتم‌و‌جیمینم‌سریع‌برداشت _جان؟ - خوبی‌کجایی‌چیکار‌میکنی‌درچع‌حالی _عآروووممم‌لنتی۰_۰ - زر‌نزن‌فقد‌ج‌بدع _عآرع‌خوبم‌شرکتم‌کارمیکنم‌حالت‌خاصی‌عم‌ندارعم - مطمعنی؟؟؟ _رع‌چدور‌مگع؟؟ - ...

#بکهیون
حملع‌ور‌شدم‌سمت‌گوشیم‌و‌شماره‌جیمینو‌پیدا‌کردم
لعنتی‌اسمش‌تو‌گوشیم‌خعلی‌بش‌میومد:دردسر*_*
شماره‌گرفتم‌و‌جیمینم‌سریع‌برداشت
_جان؟
- خوبی‌کجایی‌چیکار‌میکنی‌درچع‌حالی
_عآروووممم‌لنتی۰_۰
- زر‌نزن‌فقد‌ج‌بدع
_عآرع‌خوبم‌شرکتم‌کارمیکنم‌حالت‌خاصی‌عم‌ندارعم
- مطمعنی؟؟؟
_رع‌چدور‌مگع؟؟
- عیچی‌همینطوری
_زنگ‌زدی‌منو‌بع‌رعگبارع‌فوضولی‌بستی‌بعد‌میگی‌عیچی‌همین‌طوری؟؟؟
- چیع‌خو...ع‌شدت‌بیکاریع
_کاعش‌منم‌عین‌این‌بک‌شانس‌داشتم‌‌یکی‌عین‌چان‌لوسم‌میکرد،تف‌ت‌شانسم‌ینی...بچگیم‌اون‌وض‌الانم‌این‌وض
- توفقدحسودی‌کن
_ع‌شدت‌‌پرکاریع
+زر‌نزن
صدای‌کوکی‌جوابو‌تو‌صورت‌جیمین‌کوبوند‌منم‌ع‌خنده‌منفجرشدم
_عگع‌هرهرهات‌تموم‌شده‌قط‌کنم
- ن‌قط‌نکن‌من‌تعنا‌میشم😿
_بع‌من‌چع...
- جیمین‌میشع‌ببینمت؟؟؟‌
_ن‌بک‌الان‌واقن‌سرم‌شلوغع...
- شب‌چی؟
_نی‌تونم...بذارشنبع‌میاعم‌پیشت‌شبم‌میرم‌پیش‌جین
- جیمینا...میگی‌دوروز‌صب‌کنم؟؟
هیچی‌نگفت‌فقد‌چن‌ثانیه‌بعد‌قط‌کرد
- لعنت‌بت‌کع‌مطمعنم‌کردی‌یع‌اتفاقی‌افتادع....
#ادمین‌میخاد‌ع‌زبون‌خودش‌بگع^_^
کام‌پر‌عآرامشی‌از‌پیپش‌گرفت....
عکس‌بعدی‌رو‌نگاه‌کرد....
_من‌گفتم‌مخشوبزن...نکنع‌عاشقش‌شدی‌جیمین؟؟؟
از‌صندلی‌‌راحتیش‌بلند‌شد‌و‌رفت‌جلوی‌پنجره‌وکام‌عمیق‌دیگع‌عی‌گرفت...
( #ادمین:بسع‌دیگع‌جی‌یانگ‌دقمون‌دادی‌لنتی)
الان‌حدودن‌بیست‌سال‌بود‌ه‌اون‌دختر‌رو‌بزرگ‌میکرد...
از‌همون‌روزی‌که‌اون‌زن‌گذاشتش‌تو‌بغلش‌عاشقش‌شد...
اون‌زن‌گفت‌مواظبش‌باش‌و‌رفتوسرنبش‌خیابون‌تصادف‌کردو‌مرد...
جیمین‌یه‌بچه‌ی‌نامشروع‌بود‌که‌مادرش‌اونو‌به‌جی‌یانگ‌سپرده‌بود‌اما‌خودش‌نمیدونست‌جی ‌یانگ‌همیشع‌بش‌گفتع‌بود‌اونو‌ازپرورشگاع‌گرفتع...نمیخاست‌جیمین‌با‌فهمیدن‌حقیقت‌نا مشروع‌بودنش‌نابود‌بشه‌چون‌میدونست‌کع‌جیمین‌مغرورع...
کم‌کم‌جیمین‌شد‌مرکز‌زندگیش،باعلاقه‌بزرگ‌شدنشو‌دید‌اما‌هیچوقت‌بغلش‌نکرد...
واسه‌همین‌وقتی‌جیمین‌بیست‌سالش‌شدفهمید‌اون‌دخترنیستو‌پصرع...
اونم‌ازکجا...
یکماه‌تحمل‌اورد‌اما‌جیمین‌بایونگیع‌ضدگلوله‌بجایی‌نرسید‌واسه همین خودش دست بکار شد.... #حالا‌برمیگردیم‌به‌دوهفته‌قبل‌و‌داستانو‌از‌اونجا‌ادامع‌میدم
ـــــــــــــ
شما‌با‌این‌قضیع‌کع‌معن‌یچی‌مینویسم‌بعد‌محض‌شوخی‌توپرانتزبهش‌اعتراض‌میکنم‌‌مشکلی‌دارین؟؟

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...