ویژه کنید
عکس و تصویر بررسی «تاریخ اردوگاه های شرق و غرب» (بخش یک) {ویرایش 2} _________________________________________________________________ از سال 2270 ...

بررسی «تاریخ اردوگاه های شرق و غرب» (بخش یک) {ویرایش 2}
_________________________________________________________________
از سال 2270 پ. {پیشازادروز}(قبل میلاد) ، که «سامی تبارها» (زیستندگان لوانت باختری)(1) و «یونانی تبارها» ، همگاهانه (بطور همزمان) به قلمروی «ایرانی تبارها» تاختند ؛ جهان به دو اردوگاه «پشتیبان بهره کش سالاری» (2) و «پشتیبان خویشفرمائیگرائی» (3) ، بخش (تقسیم) شد . در سالهای 334 تا 327 پیشازادروز (قبل میلاد) ، اسکندر مقدونی با تازش خود به «ایران هخامنشی» ، کوبهء (ضربهء) کشنده ای (مهلکی) را بر «اردوگاه شرق» {اردوگاه خویشفرمائیگرائی} فرود آورد ؛ ولی ایرانیان به رهبری دو شاهیخاندان «اشکانی» و «ساسانی» ، فرآوریشیوهء (شیوهء تولید) «خویشفرمائیگرائی» را دوباره برپا کردند ؛ ولی هنگامیکه «ایران ساسانی» در جنگ با «امپراتوری روم خاوری» بود ، و بیشتر رزمندگان خود را به جبهه های غربی «ایران ساسانی» برده بود ؛ «ترک ها» ، در سالهای 627 و 628 زادروزی (میلادی) ، در همپیمانی با «امپراتوری روم خاوری» ، غافلگیرانه ، از کوهکاس (قفقاز) به «ایران ساسانی» تاختند و چنان شکست بزرگی را به ایران وارد کردند ، که به کشته شدن شاهنشاه ایران ، خسروپرویز ، و پس نشینی (عقب نشینی) لشگریان «ایران ساسانی» از جبهه های جنگ با «امپراتوری روم خاوری» در سال 629 زادروزی (میلادی) انجامید.

در حالی که «ایران ساسانی» ، درپی شکست از «ترک ها» و کشته شدن خسروپرویز ، و پسنشینی (عقب نشینی) از جبهه ها ، دچار هرج و مرج شدیدی شده بود ؛ «عرب ها» ، از سال 633 تا 645 زادروزی (میلادی) ، به «ایران ساسانی» تاختند و کشور آشوبزدهء «ایران ساسانی» را زورگیری کردند و سپس سرمایه های ایرانیان را از آنها گرفتند و آنها را به برده های خود ، دگرش دادند (تبدیل کردند) ؛ و بواژگانی دیگر ، فرآوریشیوهء (شیوهء تولید) «خویشفرمائیگرائی» را نابود کردند ، و بجای آن «برده دارسالاری» را در ایران برپا کردند ؛ جوریکه که تا به امروز ، «خویشفرمائیگرائی» ، نتوانسته است که حتی در گوشهء کوچکی از جهان ، خود را بازیابی کند . با نابود شدن «ایران ساسانی» ، «اردوگاه غرب» {یا همان اردوگاه بهره کش سالاری} ، تا سال 1917 زادروزی (میلادی) ، بر همهء جهان چیرگی یافت.

با رخ دادن تنددگرش (انقلاب) سال 1917 زادروزی (میلادی) در روسیه ، تنددگرشگران (انقلابیون) کوشیدند که «سوسیالیزم راستین» (چیزی همانند خویشفرمائیگرائی) را در این کشور ، برپا (برقرار) کنند ، ولی به چرائی (دلیل) کاستیمند (ناکامل) بودن شناخت «تنددگرشگران» (انقلابیون) روسیه ، از «سوسیالیزم راستین» ، و همچنین به چرائی (به دلیل) آغاز جنگ «اردوگاه غرب» با «روسیه» ، از ماه دسامبر سال 1917 زادروزی (میلادی) ؛ «تنددگرش (انقلاب) اکتبر روسیه» ، از سال 1918 زادروزی (میلادی) ، به کجراهه (انحراف) کشیده شد ، و پایابراین (بنابراین) بجای «سوسیالیزم راستین» ، «سرمایه داری فرکنادی (دولتی)» در روسیه برپا شد ؛ ولی سودی که علیرغم پدید آمدن این کجروی ، به جهانیان رسید ، این بود که «یک کشور بزرگ غرب ستیز» ، بنام «روسیه» ، در جهان پدید آمده بود.

از آغازگان (اوایل) سال 1918 زادروزی (میلادی) ، رفته رفته (بتدریج) ، جنبش هائی برای همپیمان شدن «کشورهای اروپای شرقی» ، «کشورهای آسیای میانه» و «کشورهای کوهکاس (قفقاز)» به «روسیه» ، پدید آمدند ؛ و سرانجام ، در سال 1922 زادروزی (میلادی) ، این کشور ها ، به «روسیه» پیوستند و کشور بسیار بزرگ «همپیمانی گزینامردمی های سوسیالیستی همندیشادی» (اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی) را پدید آوردند (4) ؛ ولی از همینگاه (همین زمان) ، «اردوگاه غرب» {اردوگاه پشتیبان سرمایه داری} برای فروپاشاندن این «همپیمانی» ، کوشش های خود را آغاز کرد ؛ ولی نه تنها نتوانست در این کار پیروز شود ، بلکه در سال 1948 زادروزی (میلادی) ، شاهد سوسیالیستی شدن کشور «چین» ، و پدید آمدن «اردوگاه شرق» (اردوگاه غرب ستیز) شد . در سال 1958 زادروزی (میلادی) نیز ، کشور «کوبا» توانست با تنددگرش (انقلاب) خود به رهبری «فیدل کاسترو» و «ارنستو چه گوارا» ، به «اردوگاه شرق» (اردوگاه غرب ستیز) بپیوندد.

(1) لوانت باختری ، امروزه ، دربرگیرندهء «لبنان» ، «فلسطین زورگیری (اشغال) شده» (اسرائیل) ، باختر «سوریه» ، و «استان هاتای ترکیه» میباشد.
(2) ابرفرآوریشیوهء «بهره کش سالاری» ، دربرگیرندهء سه فرآوریشیوهء «برده دارسالاری» ، «رعیت دارسالاری» ، و «سرمایه داری» میباشد.
(3) برای آشنا شدن با «خویشفرمائیگرائی» ، پیشگفتار برگه ام (پیجم) را بخوانید.
(4) نوشتار (کتاب) «تاریخ مختصر جهان» ؛ پوشان (جلد) چهارم ؛ نوشتهء گوبر ، برخین ، چوباریان ، داویدسون و دیگران ؛ برگردان (ترجمهء) محمدتقی فرامرزی ؛ «چاپ و پخش» (انتشارات) «نشر بین الملل» ، سال 1359 خورشیدی

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است
Loading...