ویژه کنید
عکس و تصویر

"Part10"

گیلدا(طبیب کوچک)


برگشتـــم که دیدم افراد کیارش آهو رو گرفتن و به زور روی زمین میکشنش تا همراهــشون بره .

حشمتـی: لعنت به منننننننننننن ارباببببببببببب لعنت به مننننننن

دستم روی شونه اش گذاشتم و یه مشت دیگه حواله صورتش کردم و گفتم : هر چی تو اون دل بی صاحابتِ به زبون بیار


حشمتی: اجازه مرخص شدن بهم میدید ؟؟؟

دوتا دکمه اول پیراهنم رو باز کـــردم و آستین هام بالا زدم و گفتم : آماده ای مسابقه بدیم از راه جنگل تا عمارت

حشمتی : اره

_سه .... دو...... یک.... حرکت

دوش به دوش هم دویدم ، از بین درخت ها گذشتیم و از کنار مزرعه به بعد برگشتیم و عقب عقب دویدیم .

حشمتی : تو این همه سال نتونستم بشناسمتون

_هیچ وقت هم نخواهی شناخت

حشمتی : یه چیزی برام مبهمه !

_چی ؟؟؟

حشمتی : کتک امـــروزم دلیلش چی بود ؟؟؟ هر چی فکر میکنم مبینم همه کارام درست انجام دادم

به دیوار عمارت اشاره کردم ،
برگشت رو به جلـــو و خودشو به دیوار رسوند و زانو زد و کمرش رو خم کرد ،
به عقب عقب رفتنم ادامه دادم یه کم دیگه که نزدیکش شدم . برگشتم و یه پام رو روی کمرش و دستمو به دیوار با یه پرش روی دیوار جا گرفتم .

حشمتی : ارباب یـ.....ـه.....

_حشمتی یه چیزی سر جاش نیست

حشمتی: نههههههه

خودشو رو دیوار کشید و ثانیه بعد صدای شلیک به گوش رسید.....

صبــــر من هم حدی داره انگـــــار میخوان اون رو منم ببینن ،
_عثمانننننننن

از قسمت پشتی عمارت دوید سمتم و گفت : بله ارباب

_زنگ بزن دکتر ، یکی هم بفرست بگو به کیارش بگه تموم شد ، گفتم نوازش هات رو بزار کنار ولی نفهمیدی .....

عثمان : چشم

شونه حشمتی رو گرفتم و تا اتاقش بردمش و دستور دادم کت و شواری برام بیارن ،
بیست دقیقه بعد دکتر اومد و زخم حشمتی رو پانسمان کرد ،

حشمتی : اربـ.....
_تو تنهایی چاوش صدام کن
حشمتی : چاوش نیاز به این کارا نبود
بی حرف همونطور که می رفتم بیرون گفتم : کت شلوار رو تخت رو بپوش

حشمتی: برای......

_سوال نپرس

***
وارد اتاقم شدم و یه راست رفتم داخل حموم

ســرم رو لبه وان گذاشتم و چشمام رو بستم .
چنــد دقیقه ای گذشت که صدای قدم های یه نفر رو تو اتاقم شنیدم.
یعنی کیه که به خودش اجازه داده بیاد اتاقم ، در حموم بدون کوچک ترین صدایـی باز شد.
دستم رو از آب بیرون آوردم و بردم زیر سرم ،
نفس هاش رو نزدیکم حس کردم .
تو یه حرکت ......
_نههههههه

دانلود نرم‌افزار اندروید ویسگون دانلود از بازار

ارسال دیدگاه

Loading...