rasuol.shabroo33

rasuol.shabroo33

امروز سیزده است وهمه عالم بدرند.من خودم سیزدهم که از عالم و آدم بدرم.یاروهمسر نگرفتم که گرو بود دلم تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم.پدر عشق بسوزد که چنین آورد بسرم .

..

..

۱ هفته پیش
2K
.

.

۱ هفته پیش
2K
&

&

۱ هفته پیش
1K
؟!^&/

؟!^&/

۱ هفته پیش
4K
&^/!'@

&^/!'@

۱ هفته پیش
4K
/^&76&

/^&76&

۱ هفته پیش
5K
£!¥@€،

£!¥@€،

۱ هفته پیش
2K
₩@¥!¤؟£،

₩@¥!¤؟£،

۱ هفته پیش
10K
€¥¤£-@'؟؟،

€¥¤£-@'؟؟،

۱ هفته پیش
2K
،؟!'@-

،؟!'@-

۱ هفته پیش
5K
@¤¥€₩

@¤¥€₩

۱ هفته پیش
1K
¤¥€؟

¤¥€؟

۱ هفته پیش
6K
¥¤

¥¤

۱ هفته پیش
3K
£-₩¤@¥€!؟

£-₩¤@¥€!؟

۱ هفته پیش
2K
€؟،£

€؟،£

۱ هفته پیش
8K
؟¤¥€@

؟¤¥€@

۱ هفته پیش
8K
₩!؟@

₩!؟@

۱ هفته پیش
2K
¤!¤

¤!¤

۱ هفته پیش
4K
₩!؟

₩!؟

۱ هفته پیش
2K
£€¥₩¤

£€¥₩¤

۱ هفته پیش
5K