rasuol.shabroo33

rasuol.shabroo33

امروز سیزده است وهمه عالم بدرند.من خودم سیزدهم که از عالم و آدم بدرم.یاروهمسر نگرفتم که گرو بود دلم تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم.پدر عشق بسوزد که چنین آورد بسرم .

این حساب کاربری خصوصی میباشد