رضا شکسپیر

reza05

(مهندسی معماری/نویسنده...)
گاهی سکوت به معنی باخت نیست! به معنی برد خودت نسبت به آدم هاست...