سالار وقت آمدنت دیر شد بیا/ این دل در انتظار فرج پیر شد بیا دیدم به خواب آمدی از جاده های دور/ گفتا دلم که خواب تو تعبیر شد بیا این جمعه هم گذشت و ...

سالار وقت آمدنت دیر شد بیا/ این دل در انتظار فرج پیر شد بیا دیدم به خواب آمدی از جاده های دور/ گفتا دلم که خواب تو تعبیر شد بیا این جمعه هم گذشت و لیکن نیامدی /آیات غربتم همه تفسیر شد بیا افسرده ام بدون تو باور نمی کنی؟/عشقم ...

۱۴ ساعت پیش
8K
۱۴ ساعت پیش
3K
۱۵ ساعت پیش
3K
خدایا دلم شکست... ارزوهایم نقش برآب شد آن خانه امیدها را که با هزار دعا بنا کرده بودم امروز فهمیدم هیچ کدام از دعاهای من مستجاب نشده ان روزها فقط فکر میکردم ارزوهایم براورده شده ...

خدایا دلم شکست... ارزوهایم نقش برآب شد آن خانه امیدها را که با هزار دعا بنا کرده بودم امروز فهمیدم هیچ کدام از دعاهای من مستجاب نشده ان روزها فقط فکر میکردم ارزوهایم براورده شده اکنون که فهمیده تر شدم دیدم،شنیدم با چشمان خود که اشتباه میکردم بیزارم از دنیای ...

۱۵ ساعت پیش
60K
۱۵ ساعت پیش
3K
۱۵ ساعت پیش
3K
۱۵ ساعت پیش
3K
۱۵ ساعت پیش
3K
۱۵ ساعت پیش
3K
۱۵ ساعت پیش
3K
۱۵ ساعت پیش
3K
۱۵ ساعت پیش
3K
۲ روز پیش
4K
۵ روز پیش
2K
۶ روز پیش
3K
۶ روز پیش
3K
۶ روز پیش
3K
۶ روز پیش
3K
۶ روز پیش
3K
۶ روز پیش
3K