ی پسر مغرور کورد

sina-kord

کوردم به کورد بودنم افتخار میکنم بژی کوردی روژهلات . سنندج . مریوان . سقز . مهاباد . ارومیه . بوکان . ایلام . کرمانشاه .

۱۹ ساعت پیش
3K
۱۹ ساعت پیش
3K
۲۲ ساعت پیش
5K
۲۲ ساعت پیش
5K
۱ روز پیش
5K
۱ روز پیش
1K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۱ روز پیش
3K
۲ روز پیش
5K
۲ روز پیش
2K
۲ روز پیش
5K
۳ روز پیش
5K
۴ روز پیش
4K
۴ روز پیش
2K
۴ روز پیش
3K
۴ روز پیش
3K
۵ روز پیش
2K
واقع-بین-باشیم (مثل بعضیا)

واقع-بین-باشیم (مثل بعضیا)

۵ روز پیش
6K
۵ روز پیش
6K