ی پسر مغرور کورد ۶۴

sina-kord

کوردم به کورد بودنم افتخار میکنم
توهین= بلاک

این حساب کاربری خصوصی میباشد