دِل میکَنی اَز آرِزوهآت عِینِ کَبوتَری کِ نَخآد پَروآز دِلِش

دِل میکَنی اَز آرِزوهآت عِینِ کَبوتَری کِ نَخآد پَروآز دِلِش

۷ روز پیش
22K
پیچوندَم یِ دُنیآرو طُ نِمیتونیع مَنو بِپیچونیع ⛓ ❌

پیچوندَم یِ دُنیآرو طُ نِمیتونیع مَنو بِپیچونیع ⛓ ❌

۱ هفته پیش
12K
هَمِع تو قُدرَت ظآلِمَن تویِ ضَعف مَظلوم

هَمِع تو قُدرَت ظآلِمَن تویِ ضَعف مَظلوم

۱ هفته پیش
11K
شِکلِ مَن بآش هَرشَب بِمیر فَرداش بیدآر شو اَز سَر بِگیر :)

شِکلِ مَن بآش هَرشَب بِمیر فَرداش بیدآر شو اَز سَر بِگیر :)

۱ هفته پیش
25K
رِفیق پآیِع فَقَط خآیِع 🚫

رِفیق پآیِع فَقَط خآیِع 🚫

۱ هفته پیش
12K
توعِع لآمَصَبِ‌ اَخمو‌‌رو‌ دوصت‌ دآرَم‌ بِ‌ جونِ‌ طُ :) ♡

توعِع لآمَصَبِ‌ اَخمو‌‌رو‌ دوصت‌ دآرَم‌ بِ‌ جونِ‌ طُ :) ♡

۲ هفته پیش
14K
دَر رآصتآیِع کُصخُلیت پولَم میگیریع؟ 😹🚫

دَر رآصتآیِع کُصخُلیت پولَم میگیریع؟ 😹🚫

۲ هفته پیش
14K
واصع موندنِ کِصی زور نزن کع آمادص دلش برا رفتن!

واصع موندنِ کِصی زور نزن کع آمادص دلش برا رفتن!

۲ هفته پیش
15K
[ بزرگ شدن تنها آرزویی بود کع ب امتحانش نمی ارزید ]

[ بزرگ شدن تنها آرزویی بود کع ب امتحانش نمی ارزید ]

۲ هفته پیش
15K
رِفاقَت کاشتَنیِع وَلی طُ تُخمِشو نَدآری

رِفاقَت کاشتَنیِع وَلی طُ تُخمِشو نَدآری

۳ هفته پیش
16K
ط ک با دخترای مَردم بازی میکنیع بیا یکمم با تخمای من بازی کن :| 🔞 🔞

ط ک با دخترای مَردم بازی میکنیع بیا یکمم با تخمای من بازی کن :| 🔞 🔞

۴ هفته پیش
18K
مَن عَ دُنیآیی کِ طُ لآکچِریش بآشیع لِف میدَم 😹

مَن عَ دُنیآیی کِ طُ لآکچِریش بآشیع لِف میدَم 😹

۲۳ خرداد 1398
25K
زَمآن کآرع ای نیص.این غُصَست کِع آدَمو فَرسودِع میکُنِع

زَمآن کآرع ای نیص.این غُصَست کِع آدَمو فَرسودِع میکُنِع

۲۳ خرداد 1398
39K
گآهی وَقتآ بآیَد سُقوط کُنی تآ پَروازو یآد بِگیری

گآهی وَقتآ بآیَد سُقوط کُنی تآ پَروازو یآد بِگیری

۲۱ خرداد 1398
34K
خآطِرِع هآ هیچوَقت اَز بِین نِمیرَن.فَقَ زیرِ خآطِرِع هآی جَدیدتَر دَفن میشَن!

خآطِرِع هآ هیچوَقت اَز بِین نِمیرَن.فَقَ زیرِ خآطِرِع هآی جَدیدتَر دَفن میشَن!

۸ خرداد 1398
21K
[ سیگآریآ عَ سَرَطآن نِمیمیرَن.عَ تَنهآییع دِق میکُنَن ]

[ سیگآریآ عَ سَرَطآن نِمیمیرَن.عَ تَنهآییع دِق میکُنَن ]

۸ خرداد 1398
19K
[ مُحَبَت کَردَن بِ بَعضیآ مِث گِرِفتَن پآرچِع قِرمِز جِلو گآوِ میمونِع ]

[ مُحَبَت کَردَن بِ بَعضیآ مِث گِرِفتَن پآرچِع قِرمِز جِلو گآوِ میمونِع ]

۸ خرداد 1398
19K
تویی کِع دُنبآِلِ تَنَوعی خودِت بآعِثِ تَهَوعی😹❌

تویی کِع دُنبآِلِ تَنَوعی خودِت بآعِثِ تَهَوعی😹❌

۸ خرداد 1398
18K
ی جوریع زیرِ همع میخآبی اِنگا تُشَکیع😂🖕

ی جوریع زیرِ همع میخآبی اِنگا تُشَکیع😂🖕

۸ خرداد 1398
16K
تو قُمآرِ دوصت دآشتَنِ طُ اِحصآصآتَمو بآختَم :)

تو قُمآرِ دوصت دآشتَنِ طُ اِحصآصآتَمو بآختَم :)

۸ خرداد 1398
16K