تمام...پایان دیوانگی ما در این شهر آشوب نا پیداستآیا همچنان ...
۱۰

تمام...پایان دیوانگی ما در این شهر آشوب نا پیداستآیا همچنان ...

@shenavar.81بگو از خونه ی گرم و بهشتیمونمنو از خود سنگینم بک...
۱

@shenavar.81بگو از خونه ی گرم و بهشتیمونمنو از خود سنگینم بک...

@shenavar.81وقتی همه کور بودن تو کردی بهم توجه هرموقع غمگین ...
۰

@shenavar.81وقتی همه کور بودن تو کردی بهم توجه هرموقع غمگین ...

@shenavar.81بزن درموردم حرفای جنجالی بگو از اون علاقه که به ...
۱

@shenavar.81بزن درموردم حرفای جنجالی بگو از اون علاقه که به ...

@shenavar.81خواستم بمونی پیشم بدتر شدیکم خودمونی شم بدتر شد....
۰

@shenavar.81خواستم بمونی پیشم بدتر شدیکم خودمونی شم بدتر شد....

@shenavar.81دلم لک زده واسه گرمی دستاتمنو یه عالمه از بودنت ...
۰

@shenavar.81دلم لک زده واسه گرمی دستاتمنو یه عالمه از بودنت ...

@shenavar.81شکستیحالت بده...--------------------------------...
۰

@shenavar.81شکستیحالت بده...--------------------------------...

@shenavar.81دل من هواتو کرده...-----------------------------...
۰

@shenavar.81دل من هواتو کرده...-----------------------------...

@shenavar.81هی میگیره قلبم و شدههمه شبام شوم و خاکستری...---...
۰

@shenavar.81هی میگیره قلبم و شدههمه شبام شوم و خاکستری...---...

@shenavar.81من واست هستیمو میدم...--------------------------...
۰

@shenavar.81من واست هستیمو میدم...--------------------------...

@shenavar.81همه روح و تنم مرد...----------------------------...
۰

@shenavar.81همه روح و تنم مرد...----------------------------...

@shenavar.81قشنگ عشق من چشماش...----------------------------...
۰

@shenavar.81قشنگ عشق من چشماش...----------------------------...

@shenavar.81آدما همه هولرو مخ و تو کون نرو...---------------...
۰

@shenavar.81آدما همه هولرو مخ و تو کون نرو...---------------...

@shenavar.81هنوزم واسه من بهترین هدیه طبیعتی تو...----------...
۰

@shenavar.81هنوزم واسه من بهترین هدیه طبیعتی تو...----------...

@shenavar.81یا که برو ولم کن...-----------------------------...
۲

@shenavar.81یا که برو ولم کن...-----------------------------...

@shenavar.81من پر از آرامشم با تو پر از آرامشی واسمچشای تو ب...
۰

@shenavar.81من پر از آرامشم با تو پر از آرامشی واسمچشای تو ب...

@shenavar.81بهت اعتیاد دارمو آرومم با خنده هات انرژی میگیرم....
۰

@shenavar.81بهت اعتیاد دارمو آرومم با خنده هات انرژی میگیرم....

@shenavar.81باز از چهار صبح گذشتو.‌..-----------------------...
۰

@shenavar.81باز از چهار صبح گذشتو.‌..-----------------------...

@shenavar.81بیا اصاً بلندترین انگشتِ ما هم برا تو...--------...
۲

@shenavar.81بیا اصاً بلندترین انگشتِ ما هم برا تو...--------...

@shenavar.81من واسم قسم مرد...------------------------------...
۰

@shenavar.81من واسم قسم مرد...------------------------------...