مـینــ[:)]ـیونـ✌

AnAJoooooon

یِهـ فرشتهـ رو زمینهـ ولیـ چونـ بآلــ ندآرهـ اسمشـو گذآشتنـ[آنآهیتـآ]❤

doOstan mishe did ke che kasi be post ha gozaresh takhalof m...
۴۳

doOstan mishe did ke che kasi be post ha gozaresh takhalof m...

eshqam hmin alan yehooyi[^_^]fadat sham dadashi[:)]khili doO...
۱۱

eshqam hmin alan yehooyi[^_^]fadat sham dadashi[:)]khili doO...

#رِفآقَتـ مآمثِ پیآزہ✊لآیهـ هآشـ بهـ هَمـ چَسبیدہ✌هَرکیـ بخو...
۶

#رِفآقَتـ مآمثِ پیآزہ✊لآیهـ هآشـ بهـ هَمـ چَسبیدہ✌هَرکیـ بخو...

dokhmal naz[:)]
۳

dokhmal naz[:)]

wWoOoOoOwW[D:]che naze[*_*]
۴

wWoOoOoOwW[D:]che naze[*_*]

gol[*_*]nazan[:)]
۱

gol[*_*]nazan[:)]

donat[*_*]moOkham[:|]
۲

donat[*_*]moOkham[:|]

qashange[^_^]

qashange[^_^]

che moOhash naze[*_*]
۲

che moOhash naze[*_*]

iphone[:)]naze[^_^]
۳

iphone[:)]naze[^_^]

dokhmal naz[^_^]
۲

dokhmal naz[^_^]

midoOstamesh[:)]
۵

midoOstamesh[:)]

omg[:)]moOkham[:|]

omg[:)]moOkham[:|]

asheqesham[*_*]
۵

asheqesham[*_*]

moOkham[^_^]
۲

moOkham[^_^]

ashegh in axsam[^_^]ghashanghe[:)]
۳۷

ashegh in axsam[^_^]ghashanghe[:)]

midoOstamesh[:)]
۴

midoOstamesh[:)]