به همین راحتی

به همین راحتی

و یک زن در ظریف ترین نقطه ی روزهنوز هم دوست داشته شدن راانتظ...

و یک زن در ظریف ترین نقطه ی روزهنوز هم دوست داشته شدن راانتظ...

بازم ... ایران تسلیت

بازم ... ایران تسلیت

فقط یه بار ...

فقط یه بار ...

عاشقه رفاقتتم دادا .

عاشقه رفاقتتم دادا .

قدر لحضات رو بدونید

قدر لحضات رو بدونید

چاکر همتون ...
۲

چاکر همتون ...

کائـنات فدای لبخنـدِ شیرینت...بخند جانم!تو دلخوشیِ روزهایِ ک...

کائـنات فدای لبخنـدِ شیرینت...بخند جانم!تو دلخوشیِ روزهایِ ک...

سقف  خانه ی ما سوراخ است !ولی درعوض مناره های مسجد سربه فلک ...

سقف خانه ی ما سوراخ است !ولی درعوض مناره های مسجد سربه فلک ...

ارامشمو مدیونتم

ارامشمو مدیونتم

یک کلبه ی چـوبی لب رودش با منگلبرگ زغال و برگ دودش با منعشق ...

یک کلبه ی چـوبی لب رودش با منگلبرگ زغال و برگ دودش با منعشق ...