حسین مرادی نسب

Hosein1353

عاشق دیوونه
متاهل ....عاشقتم خدا . . یه دونه ای .....
خربازی درنیار ‌.....اره خود تو.....یه دونه ای

ترکیدن لوله اب

ترکیدن لوله اب

التماس دعا
۴

التماس دعا

سلام بخونیم و بدونیم
۱

سلام بخونیم و بدونیم

......اخخ
۱

......اخخ

ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺼﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻧﺦ ﺁ...
۱

ﯾﺎﺩﺕ ﺑﺮﺍﯾﻢ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻗﺼﻪ ﺳﯿﮕﺎﺭ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﯾﺴﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎﺳﺖ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ ﻧﺦ ﺁ...

ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﺳﯿﺮ ﻧﺎﺯﺗﻢﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﯾﺎ ﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﻧﺎﺯﻧﯿﻨﻢ ﯾﺎ...
۱

ﺑﺎ ﺻﺪﺍﻗﺖ ﻣﯿﻨﻮﯾﺴﻢ ﻣﻦ ﺍﺳﯿﺮ ﻧﺎﺯﺗﻢﮔﺮ ﺑﺨﻮﺍﻫﯽ ﯾﺎ ﻧﺨﻮﺍﻫﯽ ﻧﺎﺯﻧﯿﻨﻢ ﯾﺎ...

الهی امین
۱

الهی امین