..........
۱

..........

خدایا....

خدایا....

........................................

........................................

خدا میفهمی؟؟

خدا میفهمی؟؟

خدایا........

خدایا........

پرسپولیسیا لایک

پرسپولیسیا لایک

خدایا  چرا...؟؟؟؟

خدایا چرا...؟؟؟؟

.............

.............