⊹ᎮᎪᎡᎩᎯ⊹

RabiRamm

🚶🏻‍♀️🖤م‍‌ی‍‌دون‍‌م که رفتن‍‌م اهم‍‌ی‍‌تی ن‍‌داره . ‌ ولی م‍‌ه‍‌م ای‍‌نه که ن‍‌یست‍‌م #ت‍ح‍‌مل‍‌م ک‍‌نی‍‌د و #تح‍‌ملت‍‌ون ک‍‌ن‍‌م . !

امتیاز
647940
دنبال کننده
1558
دنبال شونده
230
1

#ℳood ܟ֗ࡄࡅ߳ܘ ߊ‌߬ܩܢ  ܭߊ‌߬ࡅ̈̇ࡑ ܭࡄߺܨ ܟߊ‌߬ܠߺ ܩرߊ‌߬ܩܝ࡙ߺܦ߭ܤܩܝ࡙ߺܒ.....

13

ی‍‌ب‍‌ارم ‍ان‍‌ق‍‌د ی‍ه آه‍‌ن‍‌گ‍و پ‍‌ل‍ی ک‍‌ردم کِ خ‍‌وان‍‌...

13

دل‍‌م‍ ب‍‌ا ‍ت‍‌و ب‍‌ود‍ن‍‌ م‍‌ی‍‌خ‍‌اد #‍د‌ل‍‌ب‍‌ر :))‍ول‍‌...

1

🕊️💙

16

ܭࡆ̈̇ܝܝݍ ࡆܝ߭‌ ࡆࡐ‌‌‌ࡍ߭ ࡆࡐ‌‌‌ࡋࡉ ࡐ‌‌‌ܟ̣ࡐ‌‌‌ܠ ܝ۬ܠ‌ࡆ̈̇ࡄࡅߺ߳ܨ(:🖤🙂

28

ࡅ࡛ࡊ‌ ܤߺ၄ࡆ ࡅߺ߭၄ࡆܝ‌۬ࡅࡄ߳߭ܩ ࡏࡍ߭ . . !❤️😅

20

⍣ᣗᐞᕝᐪ ᕹ ᒄᣴᣚ.🖤.↵ܝ‌ܦ߭ࡅߺߺ߳ ࡅ߲ߺܘِ ܒ‌َܝ‌َࡏ.•☻•.

32

ܚܝߺܝ⁧ࡅ࠭ࡐ⁧ࡄ݅ࡅߺ߳ࡉ⁧ވߊ⁧ࡄࡀܩࡍ࠭⁧ܟ݆ܝ⁧ࡅ߳ࡉ⁧ࡅ݆ߺܝ⁧ࡅࡉ߳⁧ࡅۭ۬ࡐ⁧ࡄ݅ࡅߺ߳ࡉ🖤

20

.ک̣ܒܙ برܩ ̇ܦکرت م̇ܥو راܒت ̣ܥزارܘ:)

4

ࡆ‌ࡅ࡙ܝ۬ܩ ܩܝ࡙ࡏަܥ‌߭ܝ‌ࡀ ؛ ܩࡏަܘ ܝ۬ߺܘ ʕ🖤ܭࡆ̈̇ࡑ ̣ܢܘ ̈ܦ̈̇ܝܝܝـ̇ܢܭܑࡊ ܟر...

4

تو یِجایی تو قَـ♥️ـلبَم داریـکِه هیچکَس نمی تونِه داشته باشِ...

3

ܦ݃ࡋࡅߺ߲ࡉ‌ܩࡍ߭‌ࡄ݅ࡏܚܝࡅߺ᤺ߺࡉ‌ࡅ‌ࡋࡅ߲ܝ‌ •❪🖤❫•

18

ܭܩ ܭܩܢ ܦ̇ܝ ࡆܩࡐ‌‌ܝܝ̈ܿࡍ ܩܝ̤ܝܝ̈ܿܝܝ̤ܩܢ ܣܩܘ!💔

88

شرط میبندم  وقتی که من  عکسش رو که توی گوشیم بود داشتم محکم ...

109

زل میزنم به عکسات تموم شب و روز :)🙂💔🌒🥀

4

این روزا خون هم گریه کنیعمق همدردی دیگران با تو یه کلمه ست:آ...

10

ܣࡊچ🖤" . . .

28

#ܝࡄ݅ܝࡅߺ߲ࡉ.ࡅ࡙ߺߊܥ‌‌‌ߊ‌.ܩܢ̣ࡆܝ‌ܭߺ∘🍉❤

6

ࡅ۬۬ߺ‌‌ࡐ ܝࡄ݅ܝࡅߺ߲ࡉ ࡅ࡙ߺߊܥ‌‌‌ߊ‌ࡊ ܩܢ̇ܨ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ܥ‌ܠܝ߲ܝ ∘🍉...

16

ܢ̣ߺܥ‌᠀ࡍ߭ ܟ߭ࡅ࠭ܥ‌ܘ‌ܣߊ‌ࡅߺ߳ࡉ ࡅ࠭ܩࡅ࡙ࡅߺ߳ܦ‌ࡅ࠭ܩܢ "❤