به یارو میگن عشقم 'میگه بشاش تو چشمم

به یارو میگن عشقم 'میگه بشاش تو چشمم

شتر در خواب بیند پنبه دانه

شتر در خواب بیند پنبه دانه

خخخخخ

خخخخخ

خخخخخخ
۱

خخخخخخ

خخخخخخخ

خخخخخخخ

سلام به همه

سلام به همه

تقویم ۹۴

تقویم ۹۴

داداشم در حالت های مختلف

داداشم در حالت های مختلف

داداشم
عکس بلند
۵

داداشم

کوچکی داداشم

کوچکی داداشم

داداشم

داداشم

داداشم

داداشم

دلم برای محرم تنگ شده

دلم برای محرم تنگ شده