کوچ کردم ک دلم را بکسی نسپارمحس خوبیست ک من این همه بی آزارم...
۱

کوچ کردم ک دلم را بکسی نسپارمحس خوبیست ک من این همه بی آزارم...

وای ساعت۳من هنوز بیدارم
۱

وای ساعت۳من هنوز بیدارم

یعنی من گُه ترین سرعتُ توی برنامه ی ویسگون دیدمبابا چه وضعشه...
۱

یعنی من گُه ترین سرعتُ توی برنامه ی ویسگون دیدمبابا چه وضعشه...

خیلـــــی نازه

خیلـــــی نازه

خوابم میاد اما نمییییییییبره

خوابم میاد اما نمییییییییبره

وقتی لبهایم را نگاه میکنیوپیشانی ام را می بوسیدیوانه ات میشو...
۲

وقتی لبهایم را نگاه میکنیوپیشانی ام را می بوسیدیوانه ات میشو...

ببین تمام من شدی اوج صدای من شدی بت منی شکستمت وقتی خدای من ...

ببین تمام من شدی اوج صدای من شدی بت منی شکستمت وقتی خدای من ...

زندگی زیباست....هرچی خودتو بیشتر به خریت بزنی زیبا ترم میشه
۱

زندگی زیباست....هرچی خودتو بیشتر به خریت بزنی زیبا ترم میشه

واقعا همینه......

واقعا همینه......