،،،
۴

،،،

بفرماید کیک داغ خوشمزه

بفرماید کیک داغ خوشمزه

،،،،
۱

،،،،

،،،،

،،،،

،،،
۱

،،،

انشالله شمع عمرتان خاموش نشود مثل این شمع  روشن باشد وبه تاب...

انشالله شمع عمرتان خاموش نشود مثل این شمع روشن باشد وبه تاب...

جاده ی برفی

جاده ی برفی

چقدر زیباست زمستان با برفش ،،،،

چقدر زیباست زمستان با برفش ،،،،

این سا عت عمر است،،،،،

این سا عت عمر است،،،،،