گایز لطفن دنبالم کنید@rosa_kookie
۱۳

گایز لطفن دنبالم کنید@rosa_kookie

:face_with_tears_of_joy::thumbs_up_sign:#army#bts#kpop
۵

:face_with_tears_of_joy::thumbs_up_sign:#army#bts#kpop

:neutral_face: :expressionless_face: :smiling_face_with_hear...
۴۳

:neutral_face: :expressionless_face: :smiling_face_with_hear...

ویچ وان؟!#jimin#bts#army#kpop
۲۵

ویچ وان؟!#jimin#bts#army#kpop

تو روحت فندوم:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy...
۲۳

تو روحت فندوم:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy...

{ Happy Birthday To Our Cute Mochi ; Happy Jimin Day! ♡ }#ji...
۴

{ Happy Birthday To Our Cute Mochi ; Happy Jimin Day! ♡ }#ji...

من مرررررگ(T_T)کیوت کی بودی تو؟(^ω^)#jimin#bts#army#kpop
۲

من مرررررگ(T_T)کیوت کی بودی تو؟(^ω^)#jimin#bts#army#kpop

یه فیلم یا یه سریال قشنگ پیشنهاد بدین #kpop
۵۹

یه فیلم یا یه سریال قشنگ پیشنهاد بدین #kpop

تفلدت مبارررک هلوی من(*^▽^*):smiling_face_with_open_mouth_an...
۵

تفلدت مبارررک هلوی من(*^▽^*):smiling_face_with_open_mouth_an...

ಥ_ಥ#kpop
۳

ಥ_ಥ#kpop

صلآم گایز~:heavy_black_heart:چوطورید؟یه مدت نبودم...:crying_...
۹

صلآم گایز~:heavy_black_heart:چوطورید؟یه مدت نبودم...:crying_...

ته ته:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:بسی ناناس:smiling_...
۱۶

ته ته:smiling_face_with_heart-shaped_eyes:بسی ناناس:smiling_...

جوجومو نیگا:smiling_face_with_open_mouth_and_smiling_eyes::s...
۱۳

جوجومو نیگا:smiling_face_with_open_mouth_and_smiling_eyes::s...

جووووون وی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face...
۱۰

جووووون وی:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face...

تهیونگ خعلی خوبی:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_...
۱۶

تهیونگ خعلی خوبی:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_...

لدفا بگید:smiling_face_with_smiling_eyes:
۲۰

لدفا بگید:smiling_face_with_smiling_eyes:

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_hear...
۳۴

:smiling_face_with_heart-shaped_eyes::smiling_face_with_hear...

عقشم چه جیگر شده با این رنگ مو :smiling_face_with_heart-shap...
۲۷

عقشم چه جیگر شده با این رنگ مو :smiling_face_with_heart-shap...

آجیمو فالو کنید لدفا:smiling_face_with_smiling_eyes: ممنونتو...
۵

آجیمو فالو کنید لدفا:smiling_face_with_smiling_eyes: ممنونتو...

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...
۱۵

:face_with_tears_of_joy::face_with_tears_of_joy::face_with_t...