خَسْتَمـ... #اَز هَمِه چــــے... #اَز اینْکـــِه هــــیچْوَقْت، هــیچْ کــَس حَواســـِشْـ بِمْ نَبـــودْ... #هـــیچْکـــَس نِگـــَرانــَم نــَشُــدْ... #بـــودُ و نـَبودَمْ واســـِه کــــَســـے فــَرْقـــے نــَدــاشـْتـْ... #خــَسْتــِه شــُدَمـْ... #اَز کـــَســـٰایــــے کـــِه تَظـــٰاهــُر میکــُُنَنْ دوسَمْ دارَنْـ... #امـــٰا هیـچْوَقْت نَتـــونـِسْتَنْ حَرْفــٰامــُو ...

خَسْتَمـ... #اَز هَمِه چــــے... #اَز اینْکـــِه هــــیچْوَقْت، هــیچْ کــَس حَواســـِشْـ بِمْ نَبـــودْ... #هـــیچْکـــَس نِگـــَرانــَم نــَشُــدْ... #بـــودُ و نـَبودَمْ واســـِه کــــَســـے فــَرْقـــے نــَدــاشـْتـْ... #خــَسْتــِه شــُدَمـْ... #اَز کـــَســـٰایــــے کـــِه تَظـــٰاهــُر میکــُُنَنْ دوسَمْ دارَنْـ... #امـــٰا هیـچْوَقْت نَتـــونـِسْتَنْ حَرْفــٰامــُو اَز چــِشٰامْ بِخــونَنْـ... #خَسْتَم اَز دوسْتٰایـــے کـــــِه رَفـــیقْ نیـــمــِه رــاه بــودَنـ... #خــَسْتــَمـ اَزاینْکـــِه شــَبٰا هَمَشْ ...

به دنیا نمیدم تک تک خنده هات دیدم نیستن رو لبات اگه نکشم کنار با اینکه میدونستم میرم تهشم بگ* گفتم برو نه دلیل بیار نه معذرت بخواه شبا ترسیدی زل بزن از پنجرت به ...

به دنیا نمیدم تک تک خنده هات دیدم نیستن رو لبات اگه نکشم کنار با اینکه میدونستم میرم تهشم بگ* گفتم برو نه دلیل بیار نه معذرت بخواه شبا ترسیدی زل بزن از پنجرت به ماه اگه حال داشتی بعضی وقتا سر بزن بخوابم البته اگه من بخوابم ..! #wantons

Happy valen :)

Happy valen :)