بکهیون و دی او و لوهان دخترشون کردن رفت😂 😂 😂 😂

بکهیون و دی او و لوهان دخترشون کردن رفت😂 😂 😂 😂

چقدر من و ددیم بهم میایم😍 😍 😍 😍 @exo.80 @baby_baekhyun_04

چقدر من و ددیم بهم میایم😍 😍 😍 😍 @exo.80 @baby_baekhyun_04

چه رمانتیکیم ما عاشقتم ددی @exo.80 @baby_baekhyun_04

چه رمانتیکیم ما عاشقتم ددی @exo.80 @baby_baekhyun_04

اوه اوه لیدری سکسی میشود😈 😈 😈 😈 😍 😍 😍 😍

اوه اوه لیدری سکسی میشود😈 😈 😈 😈 😍 😍 😍 😍

دوشت دالم ددی @exo.80

دوشت دالم ددی @exo.80

من و ددیم @exo.80💗 💗 💗 💗

من و ددیم @exo.80💗 💗 💗 💗

دوست دارم ددی @exo.80

دوست دارم ددی @exo.80

ععععععععععررررررررررر بکی خوشگل وای مردم من

ععععععععععررررررررررر بکی خوشگل وای مردم من

کیا چانبک لاورن اینو💙 💜 بفرستید

کیا چانبک لاورن اینو💙 💜 بفرستید

لاو می رایت بچه اکسو*–*

لاو می رایت بچه اکسو*–*

چه خوشگل★–* خلاقیتو حال میکنم

چه خوشگل★–* خلاقیتو حال میکنم

نونا بکهیون😍 😍 😍 😍 چه خوشگل شده*–*

نونا بکهیون😍 😍 😍 😍 چه خوشگل شده*–*

اسمم روی گردنبند بکهیون البته حرف اول اسمم

اسمم روی گردنبند بکهیون البته حرف اول اسمم

به به چشمم روشن چانی😑 😑 😑 😑 @exo.80

به به چشمم روشن چانی😑 😑 😑 😑 @exo.80

هونهان کیوت*–*

هونهان کیوت*–*

پادشاه من چانی😍 😍 😍 😍 👑 👑 👑 👑 @vivbfkbf

پادشاه من چانی😍 😍 😍 😍 👑 👑 👑 👑 @vivbfkbf

چن چنی جونم😍 😍 😍 😍 😈 😈 😈 😈

چن چنی جونم😍 😍 😍 😍 😈 😈 😈 😈

من و ددیم @exo.80 @baby_baekhyun_04

من و ددیم @exo.80 @baby_baekhyun_04

دوست دارم چانی همیشه پیشم باش و ولم نکن💞 @exo.80

دوست دارم چانی همیشه پیشم باش و ولم نکن💞 @exo.80

بابا کریس جونم😍 😍 😍 😍

بابا کریس جونم😍 😍 😍 😍