...🗣 آدمها ممکن است در کنارت حضور داشته باشند ودر عین حال احساسشان مرده باشد بودن ها هرگز دلیلی بر دوست داشتن نیست یک انسان آنقدر قلبش قدرت دارد که برای کسی که کیلومترها از ...

...🗣 آدمها ممکن است در کنارت حضور داشته باشند ودر عین حال احساسشان مرده باشد بودن ها هرگز دلیلی بر دوست داشتن نیست یک انسان آنقدر قلبش قدرت دارد که برای کسی که کیلومترها از او فاصله دارد هر لحظه بتپد و برای کسی که دستش را میگیرد،یخ بزند... #مصی_لطفی

می خواهم دوستت بدارم... و به دین یاسمن درآیم... و مناسک بنفشه بجا آرم ! و از نوای بلبل دفاع کنم ، دوستت دارم ! و نقطه ای در پایان سطر نمی گذارم...

می خواهم دوستت بدارم... و به دین یاسمن درآیم... و مناسک بنفشه بجا آرم ! و از نوای بلبل دفاع کنم ، دوستت دارم ! و نقطه ای در پایان سطر نمی گذارم...

گفتی بگو که دَرچه خیالی و حال چیست ؟ ما را خیال تو است تو را در خیال چیست ؟

گفتی بگو که دَرچه خیالی و حال چیست ؟ ما را خیال تو است تو را در خیال چیست ؟