آبی اناری

faridAFG

اورا نه تنها دوست داشتم بلکه تمام ذرات تنم اورا میخواست

یاد چشمش همه عمر سیه پوشم کرد
۲

یاد چشمش همه عمر سیه پوشم کرد

کاری از معلم نقاشیم
۴

کاری از معلم نقاشیم

کاری از معلم نقاشیم
۱

کاری از معلم نقاشیم

تقدیم بو تو
۳

تقدیم بو تو

تقدیم به زیباترین دختر ایران مخاطب خاص

تقدیم به زیباترین دختر ایران مخاطب خاص

مخاطب خاص
۲

مخاطب خاص

مخاطب خاص تو فقط بخند وقتی میخندی انگاری که دنیا برام میخنده...

مخاطب خاص تو فقط بخند وقتی میخندی انگاری که دنیا برام میخنده...

میخواهمت مثل نفسام مثل تمام لحظات زندگی

میخواهمت مثل نفسام مثل تمام لحظات زندگی

تو فقط برای منی

تو فقط برای منی

تا بی نهایت دوست دارم

تا بی نهایت دوست دارم

مخاطب خاص
۶۲

مخاطب خاص

پسرونه

پسرونه

پسرونه

پسرونه

پسرونه

پسرونه

پسرونه

پسرونه