آخرین_تکه_قلبم (۲۵۷ تصویر)

#پارت_۲۳۸ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii ریلکس به عصبانیت...
۲

#پارت_۲۳۸ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii ریلکس به عصبانیت...

#پارت_۲۳۷ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii _ولی من نمی خواس...
۰

#پارت_۲۳۷ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii _ولی من نمی خواس...

#پارت_۲۳۶#آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii خندیدم و گفتم :_آ...
۲

#پارت_۲۳۶#آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii خندیدم و گفتم :_آ...

#پارت_۲۳۵ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii آهی کشیدم و گفتم...
۲

#پارت_۲۳۵ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii آهی کشیدم و گفتم...

#پارت_۲۳۴ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii _خو حالا.._آره ع...
۴

#پارت_۲۳۴ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii _خو حالا.._آره ع...

#پارت_۲۳۳ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii مطمئن بودم که از...
۲

#پارت_۲۳۳ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii مطمئن بودم که از...

#پارت_۲۳۲ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii به سالم بودن گوش...
۲

#پارت_۲۳۲ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii به سالم بودن گوش...

#پارت_۲۳۱ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii باورم نمی شد .. ...
۲

#پارت_۲۳۱ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii باورم نمی شد .. ...

#پارت_۲۳۰ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii دوبار به صورتم آ...
۰

#پارت_۲۳۰ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii دوبار به صورتم آ...

#پارت_۲۲۹ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii می دونستم از چیه...
۰

#پارت_۲۲۹ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii می دونستم از چیه...

#پارت_۲۲۸ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii نیما آروم از پشت...
۲

#پارت_۲۲۸ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii نیما آروم از پشت...

#پارت_۲۲۷ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii دست نیما رو قفل ...
۰

#پارت_۲۲۷ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii دست نیما رو قفل ...

#پارت_۲۲۶ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii نیما درحالی که ب...
۲

#پارت_۲۲۶ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii نیما درحالی که ب...

#پارت_۲۲۵ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii :_آره .. به صورت...
۶

#پارت_۲۲۵ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii :_آره .. به صورت...

#پارت_۲۲۴ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii .لبخند خبیثانه ا...
۵

#پارت_۲۲۴ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii .لبخند خبیثانه ا...

#پارت_۲۲۳ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii در حالی که آزیتا...
۰

#پارت_۲۲۳ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii در حالی که آزیتا...

#پارت_۲۲۲ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii آروم گذاشتم زمین...
۱۰

#پارت_۲۲۲ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii آروم گذاشتم زمین...

#پارت_۲۲۱ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii نیما:_بخاطر اینک...
۲

#پارت_۲۲۱ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii نیما:_بخاطر اینک...

#پارت_۲۲۰ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii نیاز:در گوشم زمز...
۲

#پارت_۲۲۰ #آخرین_تکه_قلبم به قلم #izeinabii نیاز:در گوشم زمز...