نسخه وب بازار مستقیم

الاغ‌ (۱ تصویر)

⭕ ️توئیت | حق باشما بود! ما دلواپس بودیم! دلواپس بادی که در دوره #الاغ‌ های مودب و باهوش کاشتید و طوفانی که امروز باید درو کنید از مزرعه #فیل ها

⭕ ️توئیت | حق باشما بود! ما دلواپس بودیم! دلواپس بادی که در دوره #الاغ‌ های مودب و باهوش کاشتید و طوفانی که امروز باید درو کنید از مزرعه #فیل ها