بِدون (۳ تصویر)

#بِدون تو هِزار بآر مُردَمو هیچکَس نَفهمید ...▵⚉

#بِدون تو هِزار بآر مُردَمو هیچکَس نَفهمید ...▵⚉