جوزیف_هاشم (۱ تصویر)

:heavy_black_heart:️ علی(ع) از زبان #شاعر مسیحی غدیر ... چرا...
۱

:heavy_black_heart:️ علی(ع) از زبان #شاعر مسیحی غدیر ... چرا...