بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

1

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِاَلسَّلامُ عَلَیکمْ یا ...

قدرت تفکر

قدرت حکومت

🔶 میگویند چرا امام خمینی هنگام ورود به ایران و غوغای میلیونه...

.همون جماعت #خائنی که سال ۸۸ نامه نوشتند به رئیس جمهور #آمری...

۱۳ بدر و ریشه آن

2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ، آمِنُواای کسانی که ایمان آو...

یاد و خاطره شهدای ١۵ خرداد سال ١٣۴٢و کفن پوشان پیشوای ورامین...

انتخابات

🎀🍃#زیــنـبـیــــون🍃🎀🔰سوره شعراء، از #قشر_خاکستری صحبت می‌کند...

بیت کوین