خرمشهر_آمدیم_کربلا_می_آییم_قدس_خواهیم_آمد (۰ تصویر)