خفن (۱۲۵۴ تصویر)

نصیحت🖤بخونید حتما🖤😉#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی #هنر#پ...
۰

نصیحت🖤بخونید حتما🖤😉#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی #هنر#پ...

ننگ بر اسنپ چت😂😂😂#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی #هنر#پرو...
۰

ننگ بر اسنپ چت😂😂😂#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی #هنر#پرو...

👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️...
۰

👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️👁️...

⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩...
۰

⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩...

تظاهر به خوشحالی خودش یجور ناراحتیه...#تنهایی #غمگین #فرکام ...
۰

تظاهر به خوشحالی خودش یجور ناراحتیه...#تنهایی #غمگین #فرکام ...

ما بی حوصلگان بی اعصاب را چه به رابطه لوس و عاشقانه....#تنها...
۰

ما بی حوصلگان بی اعصاب را چه به رابطه لوس و عاشقانه....#تنها...

ماهی ای که دلش به حوض خوشه چه به اقیانوسه من⁦❤️⁩#تنهایی #غمگ...
۰

ماهی ای که دلش به حوض خوشه چه به اقیانوسه من⁦❤️⁩#تنهایی #غمگ...

زندگی به من آموخت...🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر ...
۰

زندگی به من آموخت...🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂🙂#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر ...

دیالوگ ماندگار😂#آلپاچینو #دنیرو#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #...
۰

دیالوگ ماندگار😂#آلپاچینو #دنیرو#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #...

شیطان نخستین کسی بود که فهمید آدم لیاقت سجده کردن ندارد...#ت...
۰

شیطان نخستین کسی بود که فهمید آدم لیاقت سجده کردن ندارد...#ت...

همش ک... 😉#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی #هنر#پروفایل #ب...
۰

همش ک... 😉#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی #هنر#پروفایل #ب...

وقتی بفهمی‌مردم به سردرد جزئیشون بیشتر از خبر‌مرگ منوتو اهمی...
۰

وقتی بفهمی‌مردم به سردرد جزئیشون بیشتر از خبر‌مرگ منوتو اهمی...

معرفتا بو شاش میده...#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی #هنر...
۰

معرفتا بو شاش میده...#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی #هنر...

⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩...
۰

⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩⁦👁️⁩...

بخونید قشنگه ؛)#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی #هنر#پروفا...
۰

بخونید قشنگه ؛)#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر #آشپزی #هنر#پروفا...

بازی با گرگ حکمش مرگ است....#گرگ#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر ...
۰

بازی با گرگ حکمش مرگ است....#گرگ#تنهایی #غمگین #فرکام #جوکر ...

از مردم ناراحت نشوید.. همه ی آنها خواهند مرد....#چه_گوآرا #چ...
۰

از مردم ناراحت نشوید.. همه ی آنها خواهند مرد....#چه_گوآرا #چ...