نسخه وب بازار مستقیم

ربودن (۴ تصویر)

هنوز حوادث زیر در چند سال اخیر و اداره کشور توسط همین دولت را فراموش نکردیم که در هیچ یک از این حوادث نه مسئولی استعفا داد و نه عذرخواهی کرد و نه مسئولیت پذیرفت ...

هنوز حوادث زیر در چند سال اخیر و اداره کشور توسط همین دولت را فراموش نکردیم که در هیچ یک از این حوادث نه مسئولی استعفا داد و نه عذرخواهی کرد و نه مسئولیت پذیرفت #سقوط هواپیمای آنتونوف ۱۴۰۰ در مرداد ۹۳ #فاجعه منا #حادثه مرگبار قطار تبریز - مشهد ...

هنوز حوادث زیر در چند سال اخیر و اداره کشور توسط همین دولت را فراموش نکردیم که در هیچ یک از این حوادث نه مسئولی استعفا داد و نه عذرخواهی کرد و نه مسئولیت پذیرفت ...

هنوز حوادث زیر در چند سال اخیر و اداره کشور توسط همین دولت را فراموش نکردیم که در هیچ یک از این حوادث نه مسئولی استعفا داد و نه عذرخواهی کرد و نه مسئولیت پذیرفت #سقوط هواپیمای آنتونوف ۱۴۰۰ در مرداد ۹۳ #فاجعه منا #حادثه مرگبار قطار تبریز - مشهد ...

هنوز حوادث زیر در چند سال اخیر و اداره کشور توسط همین دولت را فراموش نکردیم که در هیچ یک از این حوادث نه مسئولی استعفا داد و نه عذرخواهی کرد و نه مسئولیت پذیرفت ...

هنوز حوادث زیر در چند سال اخیر و اداره کشور توسط همین دولت را فراموش نکردیم که در هیچ یک از این حوادث نه مسئولی استعفا داد و نه عذرخواهی کرد و نه مسئولیت پذیرفت #سقوط هواپیمای آنتونوف ۱۴۰۰ در مرداد ۹۳ #فاجعه منا #حادثه مرگبار قطار تبریز - مشهد ...

#بوکو_حرام: گروه افراطی ای که به #القاعده_غرب_آفریقا معروف اند. یک گروه #شبه_نظامی با رویکردهای #بظاهر_اسلامی است که در سال ۲۰۰۲ توسط فردی بنام #محمد_یوسف بنا نهاده شده؛ که وی در سال ۲۰۰۹ در درگیری با ...

#بوکو_حرام: گروه افراطی ای که به #القاعده_غرب_آفریقا معروف اند. یک گروه #شبه_نظامی با رویکردهای #بظاهر_اسلامی است که در سال ۲۰۰۲ توسط فردی بنام #محمد_یوسف بنا نهاده شده؛ که وی در سال ۲۰۰۹ در درگیری با نیروهای دولتی نیجریه کشته میشود که طی این عملیات حدود هزار نفر از اعضا این ...