نسخه وب بازار مستقیم

سرباز_کوکی_ها (۱ تصویر)

. می گویند آدم خودش باید حال خودش را بداند،اما من از این حال خودم هیچ وقت سر در نیاورده ام.انگار غرقه ی خودم شده باشم،فرو می روم توی وجود خودم...پی چیزی میگردم که میدانم ...

. می گویند آدم خودش باید حال خودش را بداند،اما من از این حال خودم هیچ وقت سر در نیاورده ام.انگار غرقه ی خودم شده باشم،فرو می روم توی وجود خودم...پی چیزی میگردم که میدانم وجود ندارد.درد هم این است که نمیشود ازش با کسی حرف بزنم.آن هم که اکنون ...