نسخه وب بازار مستقیم

سید_مهدے_شجاعے (۱ تصویر)

اگر من جای تو روندۀ این راه بودم، دست که روے این دشت نمے گذاشتم، با پا که روے این دشت راه نمے پیمودم. من چشم مے گذاشتم بر کف این دشت. من به پاے ...

اگر من جای تو روندۀ این راه بودم، دست که روے این دشت نمے گذاشتم، با پا که روے این دشت راه نمے پیمودم. من چشم مے گذاشتم بر کف این دشت. من به پاے مژگان، راه این دشت داغ را مے سپردم. من تاول ها را بر دل مے ...