شهید_ابراهیم_هادی (۴۸۰ تصویر)

به نقطه وسط ۳۰ ثانیه خیره شو و بعد تو سقف یا دیوار سفید پلک بزن #شهید_ابراهیم_هادی

به نقطه وسط ۳۰ ثانیه خیره شو و بعد تو سقف یا دیوار سفید پلک بزن #شهید_ابراهیم_هادی

ظاهر ساده❤ در ايام ابتداي جنگ، ابراهيم الگوي بســياري از بچه هاي رزمنده شده بود. خيلي ها به رفاقت با او افتخار ميكردند. اما او هميشــه طوري رفتار ميکرد تا كمتر مطرح شود. مثلاً به ...

ظاهر ساده❤ در ايام ابتداي جنگ، ابراهيم الگوي بســياري از بچه هاي رزمنده شده بود. خيلي ها به رفاقت با او افتخار ميكردند. اما او هميشــه طوري رفتار ميکرد تا كمتر مطرح شود. مثلاً به لباس نظامي توجهي نداشت، پيراهن بلند و شلوار كردي ميپوشيد. تا هم به مردم محلي ...

#شهید_ابراهیم_هادی در حرم امام رضا «ع»

#شهید_ابراهیم_هادی در حرم امام رضا «ع»

#شهید_ابراهیم_هادی

#شهید_ابراهیم_هادی

از چپ (شهید مجید جهان بین -بسیجی شهید گمنام ابراهیم هادی-شهید رضا مرادی) رو تخت بیمارستان(شهید اصغر وصالی) شهادت اصغر وصالی محرم ســال 1359 اتفــاق مهمــی رخ داد. اصغر وصالی و علــی قربانی با نیروهایشان ...

از چپ (شهید مجید جهان بین -بسیجی شهید گمنام ابراهیم هادی-شهید رضا مرادی) رو تخت بیمارستان(شهید اصغر وصالی) شهادت اصغر وصالی محرم ســال 1359 اتفــاق مهمــی رخ داد. اصغر وصالی و علــی قربانی با نیروهایشان از سرپل ذهاب به گیلان غرب آمدند. قرار شد بعد از شناسایی مواضع دشمن، از ...

⭕️یه تپه مهم تو ارتفاعات گیلان غرب بود که دست دشمن بود. ابراهیم رفت بالای تپه و شروع به اذان گفتن کرد؛ ابراهیم رو سرزنش می‌کردن که این چکاری بود؟ ممکن بود آسیب ببینی! 🔸بعد ...

⭕️یه تپه مهم تو ارتفاعات گیلان غرب بود که دست دشمن بود. ابراهیم رفت بالای تپه و شروع به اذان گفتن کرد؛ ابراهیم رو سرزنش می‌کردن که این چکاری بود؟ ممکن بود آسیب ببینی! 🔸بعد از چند مدتی ۱۸ عراقی اومدن و خودشونو تسلیم کردن؛ فرمانده‌شون می‌گفت "بعثی‌ها به ما ...

⭕️نشسته بودیم داخل اتاق. مهمان داشتیم. صدایی از داخل کوچه آمد. ابراهیم سریع از پنجره نگاه کرد. شخصی موتور شوهر خواهر او را برداشته و در حال فرار بود! 🔸بگیرش ... دزد ... دزد! بعد ...

⭕️نشسته بودیم داخل اتاق. مهمان داشتیم. صدایی از داخل کوچه آمد. ابراهیم سریع از پنجره نگاه کرد. شخصی موتور شوهر خواهر او را برداشته و در حال فرار بود! 🔸بگیرش ... دزد ... دزد! بعد هم سریع دویدم دم در. یکی از بچه‌های محل لگدی به موتور زد. دزد با ...

حلال مشکلات یکی از دوستان شهید از پیامبر اکرم صل الله علیه و اله ســؤال شــد: کدامیــک از مؤمنین ایمانی کاملتــر دارند؟ فرمودند: آنکه در راه خدا با جان و مال خود جهاد کند. سردار ...

حلال مشکلات یکی از دوستان شهید از پیامبر اکرم صل الله علیه و اله ســؤال شــد: کدامیــک از مؤمنین ایمانی کاملتــر دارند؟ فرمودند: آنکه در راه خدا با جان و مال خود جهاد کند. سردار محمد کوثری فرمانده اسبق لشکر حضرت رسول الله ضمن بیان خاطراتی از ابراهیم تعریف میکرد: ...

شهرک المهدی از شروع جنگ یک ماه گذشــت. ابراهیم به همراه حاج حسین و تعدادی از رفقا به شــهرک المهدی در اطراف ســرپل ذهاب رفتند. آنجا سنگرهای پدافندی را در مقابل دشمن راهاندازی کردند. نماز ...

شهرک المهدی از شروع جنگ یک ماه گذشــت. ابراهیم به همراه حاج حسین و تعدادی از رفقا به شــهرک المهدی در اطراف ســرپل ذهاب رفتند. آنجا سنگرهای پدافندی را در مقابل دشمن راهاندازی کردند. نماز جماعت صبح تمام شد. دیدم بچه ها دنبال ابراهیم میگردند! با تعجب پرسیدم: چی شده؟! ...

برخورد با دزد نشسته بودیم داخل اتاق. مهمان داشتیم. صدایی از داخل کوچه آمد. ابراهیم سریع از پنجره نگاه کرد. شخصی موتور شوهر خواهر او را برداشته و در حال فرار بود! بگیرش... دزد... دزد! ...

برخورد با دزد نشسته بودیم داخل اتاق. مهمان داشتیم. صدایی از داخل کوچه آمد. ابراهیم سریع از پنجره نگاه کرد. شخصی موتور شوهر خواهر او را برداشته و در حال فرار بود! بگیرش... دزد... دزد! بعد هم ســریع دویــد دم در. یکی از بچه های محل لگدی به موتور زد. ...

نماز اول وقت محور همه فعالیت هایش نماز بود. ابراهیم در ســخت ترین شرایط نمازش را اول وقت میخواند. بیشــتر هم به جماعت و در مســجد. دیگران را هم به نمازجماعت دعوت میکرد. مصداق این ...

نماز اول وقت محور همه فعالیت هایش نماز بود. ابراهیم در ســخت ترین شرایط نمازش را اول وقت میخواند. بیشــتر هم به جماعت و در مســجد. دیگران را هم به نمازجماعت دعوت میکرد. مصداق این حدیث بود که امیرالمؤمنین میفرمایند: هر که به مسجد رفــت و آمد کند از مــوارد ...

معلم نمونه ابراهیم میگفت: اگر قرار اســت انقالب پایدار بماند و نسلهای بعدی هم انقالبی باشند.باید در مــدارس فعالیت کنیم، چرا که آینده مملکت به کســانی ســپرده میشودکه شرایط دوران طاغوت را حس نکردهاند!وقتی میدید ...

معلم نمونه ابراهیم میگفت: اگر قرار اســت انقالب پایدار بماند و نسلهای بعدی هم انقالبی باشند.باید در مــدارس فعالیت کنیم، چرا که آینده مملکت به کســانی ســپرده میشودکه شرایط دوران طاغوت را حس نکردهاند!وقتی میدید اشــخاصی که اص ًال انقالبی نیســتند، به عنوان معلم به مدرسه میروند خیلی ناراحت میشد. ...

در بازرسی تربیت بدنی مشغول بودیم. بعد از گرفتن حقوق و پایان ساعت اداری، پرسید: موتور آوردی؟ گفتم: آره چطور!؟ گفت: اگه کاری نداری بیا با هم بریم فروشگاه. تقریبًا همه حقوقش را خرید کرد. ...

در بازرسی تربیت بدنی مشغول بودیم. بعد از گرفتن حقوق و پایان ساعت اداری، پرسید: موتور آوردی؟ گفتم: آره چطور!؟ گفت: اگه کاری نداری بیا با هم بریم فروشگاه. تقریبًا همه حقوقش را خرید کرد. از برنج و گوشت، تا صابون و... همه چیز خرید. انگار لیستی برای خرید به ...

عصر یکی از روزها بود. ابراهیم از سر کار به خانه میآمد. وقتی واردکوچه شــد برای یک لحظه نگاهش به پسر همســایه افتاد. با دختری جوان مشغول صحبت بود. پسر، تا ابراهیم را دید بالفاصله ...

عصر یکی از روزها بود. ابراهیم از سر کار به خانه میآمد. وقتی واردکوچه شــد برای یک لحظه نگاهش به پسر همســایه افتاد. با دختری جوان مشغول صحبت بود. پسر، تا ابراهیم را دید بالفاصله از دختر خداحافظی کرد و رفت! میخواست نگاهش به نگاه ابراهیم نیفتد. چند روز بعد ...

⭕️نشسته بودیم داخل اتاق. مهمان داشتیم. صدایی از داخل کوچه آمد. ابراهیم سریع از پنجره نگاه کرد. شخصی موتور شوهر خواهر او را برداشته و در حال فرار بود! 🔸بگیرش ... دزد ... دزد! بعد ...

⭕️نشسته بودیم داخل اتاق. مهمان داشتیم. صدایی از داخل کوچه آمد. ابراهیم سریع از پنجره نگاه کرد. شخصی موتور شوهر خواهر او را برداشته و در حال فرار بود! 🔸بگیرش ... دزد ... دزد! بعد هم سریع دویدم دم در. یکی از بچه‌های محل لگدی به موتور زد. دزد با ...

جهش معنوی ریزبینی و دقت عمل در مسائل مختلف از ویژگیهای ابراهیم بود. این مشخصه، او را از دوستانش متمایز میکرد. فروردین 1358 بود. به همراه ابراهیم و بچه های کمیته به مأموریت رفتیم. خبر ...

جهش معنوی ریزبینی و دقت عمل در مسائل مختلف از ویژگیهای ابراهیم بود. این مشخصه، او را از دوستانش متمایز میکرد. فروردین 1358 بود. به همراه ابراهیم و بچه های کمیته به مأموریت رفتیم. خبر رسید، فردی که قبل از انقالب فعالیت نظامی داشته و مورد تعقیب میباشــد در یکی ...

جهش معنوی در زندگی بســیاری از بزرگان ترک گناهی بزرگ دیده میشود. این کار باعث رشــد ســریع معنوی آنان میگردد. این کنترل نفس بیشتر در شهوات جنسی است. حتی در مورد داستان حضرت یوسف علیه ...

جهش معنوی در زندگی بســیاری از بزرگان ترک گناهی بزرگ دیده میشود. این کار باعث رشــد ســریع معنوی آنان میگردد. این کنترل نفس بیشتر در شهوات جنسی است. حتی در مورد داستان حضرت یوسف علیه السلام خداوند میفرماید:هرکس تقوا پیشه کند و)در مقابل شهوت و هوس(صبر و مقاومت نماید، خداوند ...

⭕️نشسته بودیم داخل اتاق. مهمان داشتیم. صدایی از داخل کوچه آمد. ابراهیم سریع از پنجره نگاه کرد. شخصی موتور شوهر خواهر او را برداشته و در حال فرار بود! 🔸بگیرش ... دزد ... دزد! بعد ...

⭕️نشسته بودیم داخل اتاق. مهمان داشتیم. صدایی از داخل کوچه آمد. ابراهیم سریع از پنجره نگاه کرد. شخصی موتور شوهر خواهر او را برداشته و در حال فرار بود! 🔸بگیرش ... دزد ... دزد! بعد هم سریع دویدم دم در. یکی از بچه‌های محل لگدی به موتور زد. دزد با ...

بهت نیاز دارم مثل قلبی که به تپیدن نیاز داره💚 ..... #دلنوشته #شهید #شهید_ابراهیم_هادی #رفیق_شهیدم #خدا #سردار_دلها #کانال_کمیل #الله #ایران #شلمچه #شهید_حمید_سیاهکالی_مرادی #مذهبی_ها_عاشق_ترند #سلام_بر_ابراهیم #شهید_مدافع_حرم #شهیدگمنام

بهت نیاز دارم مثل قلبی که به تپیدن نیاز داره💚 ..... #دلنوشته #شهید #شهید_ابراهیم_هادی #رفیق_شهیدم #خدا #سردار_دلها #کانال_کمیل #الله #ایران #شلمچه #شهید_حمید_سیاهکالی_مرادی #مذهبی_ها_عاشق_ترند #سلام_بر_ابراهیم #شهید_مدافع_حرم #شهیدگمنام

💎 #شهدا 🔅بهش گفتن آقـا ابراهیم... چـرا جبهہ رو ول نمیکنے بیای دیدار #امام_خمینی؟ گفت ما امام رو برای اطاعت میخوایم نہ برای تماشا 🍃 #شهید_ابراهیم_هادی

💎 #شهدا 🔅بهش گفتن آقـا ابراهیم... چـرا جبهہ رو ول نمیکنے بیای دیدار #امام_خمینی؟ گفت ما امام رو برای اطاعت میخوایم نہ برای تماشا 🍃 #شهید_ابراهیم_هادی