نسخه وب بازار مستقیم

شیخ_شهاب_الدین_یحیای_سهروردی (۱ تصویر)

چون یوسف عزیز مصر شد، خبر به کنعان رسید، شوق بر یعقوب غلبه کرد. یعقوب این حادثه با حزن بگفت و پیشروی به حزن داد و راه مصر برگرفت. چون به مصر رسید، از در ...

چون یوسف عزیز مصر شد، خبر به کنعان رسید، شوق بر یعقوب غلبه کرد. یعقوب این حادثه با حزن بگفت و پیشروی به حزن داد و راه مصر برگرفت. چون به مصر رسید، از در سرای عزیز مصر در شد. ناگاه یوسف را دید با زلیخا، بر تخت پادشاهی نشسته. ...