نرم‌افزار اندروید ویسگون مستقیم بازار

عارف_مجاهد (۳ تصویر)

❃↫🌷 «بِسـم ِ ربـــــِّـ الشــُّـهـداءِ والصِّـدیقیــن»🌷 ↬❃ #عارف_مجاهد کلاس تاکتیک بود در میدان موانع دانشجوها باید با موانع از جمله سیم خاردار آشنا می شدند و به صورت سینه خیز از موانع عبور می کردند. ...

❃↫🌷 «بِسـم ِ ربـــــِّـ الشــُّـهـداءِ والصِّـدیقیــن»🌷 ↬❃ #عارف_مجاهد کلاس تاکتیک بود در میدان موانع دانشجوها باید با موانع از جمله سیم خاردار آشنا می شدند و به صورت سینه خیز از موانع عبور می کردند. حاج ابراهیم از آن فرماندهان نبود که فقط دستور دهد به همین جهت نه تنها ...

بسم الله الرحمن الرحیم رنجنامه‌ی مظلومیت #عرفان_انقلابی 🌟 ️ انقلاب ما، انقلاب معنویت و انفجار نور بود و #حضرت_امام بعد از 1400 سال دریچه ای تازه را بروی تشنگان حقیقت و طالبان طریق معنویت گشودند. ...

بسم الله الرحمن الرحیم رنجنامه‌ی مظلومیت #عرفان_انقلابی 🌟 ️ انقلاب ما، انقلاب معنویت و انفجار نور بود و #حضرت_امام بعد از 1400 سال دریچه ای تازه را بروی تشنگان حقیقت و طالبان طریق معنویت گشودند. #عرفان_امام همان عرفان انقلابی است که ثمره آن تولید هزاران شهید و #عارف_مجاهد است، عارفانی ...

#عارف_مجاهد کلاس تاکتیک بود در میدان موانع دانشجوها باید با موانع از جمله سیم خاردار آشنا می شدند و به صورت سینه خیز از موانع عبور می کردند. حاج ابراهیم از آن فرماندهان نبود که ...

#عارف_مجاهد کلاس تاکتیک بود در میدان موانع دانشجوها باید با موانع از جمله سیم خاردار آشنا می شدند و به صورت سینه خیز از موانع عبور می کردند. حاج ابراهیم از آن فرماندهان نبود که فقط دستور دهد به همین جهت نه تنها اولین نفر وارد میدان موانع شد که ...