نسخه وب بازار مستقیم

عقد_لازم (۲ تصویر)

🔹 ️بعد از #معامله، طرفین می‌توانند با رضایت و توافق آن را #اقاله کنند (برهم‌زنند). 🔹 ️اقاله در #عقد_لازم است و امکان اجرای آن در بخشی از معامله هم وجود دارد. 🔹 ️#ازدواج، #وقف و ...

🔹 ️بعد از #معامله، طرفین می‌توانند با رضایت و توافق آن را #اقاله کنند (برهم‌زنند). 🔹 ️اقاله در #عقد_لازم است و امکان اجرای آن در بخشی از معامله هم وجود دارد. 🔹 ️#ازدواج، #وقف و ضمان (#ضمانت) حتی با رضایت طرفین قابل اقاله نیست. 🔹 ️پس از اقاله همه چیز ...

👈 بعضی از #معاملات_قانونی، #لازم هستند و بعضی #جایز 👈 #عقد_لازم یعنی #معامله ای که هیچ کی از طرفین حق برهم زدن آن را نداشته باشند مگر در شرایط خاص مانند #خرید_و_فروش 👈 #عقد_جایز معامله ...

👈 بعضی از #معاملات_قانونی، #لازم هستند و بعضی #جایز 👈 #عقد_لازم یعنی #معامله ای که هیچ کی از طرفین حق برهم زدن آن را نداشته باشند مگر در شرایط خاص مانند #خرید_و_فروش 👈 #عقد_جایز معامله ای است که هریک از طرفین هرگاه بخواهند می توانند معامله را برهم زند مانند: ...