مولانایِ_جان (۲ تصویر)

این طلب در تو گروگان خداست   زانکه هر طالب به مطلوبی سزاست ج...
۱۲

این طلب در تو گروگان خداست  زانکه هر طالب به مطلوبی سزاست ج...

عجب سروی، عجب ماهی، عجب یاقوت و مرجانیعجب جسمی، عجب عقلی، عج...
۲۱

عجب سروی، عجب ماهی، عجب یاقوت و مرجانیعجب جسمی، عجب عقلی، عج...