نفقه_زن (۱ تصویر)

. ⚖درباره #نفقه_زن بدانید که: . 1️⃣ اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد که هم به زن و هم به خویشاوندان نسَبی خود #نفقه دهد، #زن بر دیگران مقدم خواهدبود. . 2️⃣ در صورت بودن ...

. ⚖درباره #نفقه_زن بدانید که: . 1️⃣ اگر کسی توانایی مالی نداشته باشد که هم به زن و هم به خویشاوندان نسَبی خود #نفقه دهد، #زن بر دیگران مقدم خواهدبود. . 2️⃣ در صورت بودن زوجه و یک یا چند نفر واجب النفقه دیگر، زوجه مقدم بر سایرین خواهد بود. ...