پرسپولیس (۸۶۴۶ تصویر)

بزرگیمچون اصالت داریم#قرمزته #پرسپولیس #کیسه_حقیر           ...

بزرگیمچون اصالت داریم#قرمزته #پرسپولیس #کیسه_حقیر ...

تیم پرسپولیس با نام و لوگواش تمدن ٢۵٠٠ ساله ایران را یدک می‌...

تیم پرسپولیس با نام و لوگواش تمدن ٢۵٠٠ ساله ایران را یدک می‌...

پروفسور بخشی از طلبش را بخشید مرسی عشق جان 😍#قرمزته #پرسپولی...

پروفسور بخشی از طلبش را بخشید مرسی عشق جان 😍#قرمزته #پرسپولی...

بعد از دوسال بلاخره دستمزدشو گرفت و باز هم ١۴٠٠٠ یورو معادل ...
۴

بعد از دوسال بلاخره دستمزدشو گرفت و باز هم ١۴٠٠٠ یورو معادل ...

هیچکس قفل بدون کلید نمیسازداگر قفلی در زندگیت می بینیشک نکن ...

هیچکس قفل بدون کلید نمیسازداگر قفلی در زندگیت می بینیشک نکن ...

هیچگاه درگیر گذشته نشویداگر بخواهید دوباره و دوباره فصل قبلی...

هیچگاه درگیر گذشته نشویداگر بخواهید دوباره و دوباره فصل قبلی...

خدایاهمینجوری یهویی شکرت#قرمزته #پرسپولیس #کیسه_حقیر        ...

خدایاهمینجوری یهویی شکرت#قرمزته #پرسپولیس #کیسه_حقیر ...

نگران نباشوقتی امید اول و آخرت خداست#قرمزته #پرسپولیس #کیسه_...

نگران نباشوقتی امید اول و آخرت خداست#قرمزته #پرسپولیس #کیسه_...

سرنوشت هر انسانی تو دستای خودشهفقط باید به قدر کافی شجاع باش...

سرنوشت هر انسانی تو دستای خودشهفقط باید به قدر کافی شجاع باش...

هرگاه از خوبی‌ کسیصحبتی به میان آید دیگران سکوت می‌کنند و هر...

هرگاه از خوبی‌ کسیصحبتی به میان آید دیگران سکوت می‌کنند و هر...

بی آرایشش و دیدی؟آخرین سنگر یک دختر برای دفاع از زیبا بودن خ...

بی آرایشش و دیدی؟آخرین سنگر یک دختر برای دفاع از زیبا بودن خ...

از ویژگی ایرانیا اینکهعصبین چایی میخورنخوشحالن چایی میخورنخس...

از ویژگی ایرانیا اینکهعصبین چایی میخورنخوشحالن چایی میخورنخس...

زمانی تلفن کم بوداما آدمهای زیادی بودند که بهشان زنگ بزنیم و...

زمانی تلفن کم بوداما آدمهای زیادی بودند که بهشان زنگ بزنیم و...

خوشبختی در سه جمله است:تجربه از دیروز استفاده از امروزامید ب...

خوشبختی در سه جمله است:تجربه از دیروز استفاده از امروزامید ب...

انسان بودنزیاد سخت نیستکافیست مهربانی کنیزبانت که نیشنداشته ...

انسان بودنزیاد سخت نیستکافیست مهربانی کنیزبانت که نیشنداشته ...

زندگی مانند دوربین استروی چیزهای مهم تمرکز کنیدلحظات خوب را ...

زندگی مانند دوربین استروی چیزهای مهم تمرکز کنیدلحظات خوب را ...

زندگی هرگز نمی تواند کامل باشداما همیشه می تواند زیبا باشد#ق...

زندگی هرگز نمی تواند کامل باشداما همیشه می تواند زیبا باشد#ق...

هر کسی می تونه دنیای خودش رو اونجوری که دوست دارهرنگ آميزی ک...

هر کسی می تونه دنیای خودش رو اونجوری که دوست دارهرنگ آميزی ک...

اینقدر از خودتون تعریف نکنیدباور کنید اگه چیزی باشه خودمون م...

اینقدر از خودتون تعریف نکنیدباور کنید اگه چیزی باشه خودمون م...

دقت کردین از وقتی کرونا اومده دیگه کسی عکس از سرم دستش تو در...

دقت کردین از وقتی کرونا اومده دیگه کسی عکس از سرم دستش تو در...