2

#کارو #حرف حق #حقیقت

5

طبال ! بزن ؛ بزن ! که نابود شدمبر تار غروب زندگی پود شدمعمرم...

یاد دارم در #غروبی سرد سردمیگذشت از کوچه ما #دوره گرددادمیزد...

#کارو#شعر :#برسنگ مزار ای رهگذر ! منگر ! چنین بیگانه بر گورم...

من بایدآنچه را #احساس می کنم بنویسم ومی نویسم ..ولی توای پاس...

بستم زِ سخن لب ، و فرادادم گوشدیدم که زِ بیکران ، دردی خاموش...

#کاروهموطن خنده مکن بر رخ این حاجی خوارصحبت از عید مکن بگذر ...

#کارو دردریانخداوندگارااگر زندگانیست این مرگ ناقصبه مرگ تو ،...

1

#کارو دردریان... در شب و روز، شکم خالی و لب تشنه به آب...یا ...