یا_علی_علیه_السلام (۳۹۲ تصویر)

قدر این علی رو میدونیمپا رکاب آقا میمونیم دعای فرج رو میخونی...

قدر این علی رو میدونیمپا رکاب آقا میمونیم دعای فرج رو میخونی...

‌☫﷽☫روز شمار عیدالله الاکبر ١ روز تاغدیر‌‌‌   ↬✿◆:low_brig...
۲

‌☫﷽☫روز شمار عیدالله الاکبر ١ روز تاغدیر‌‌‌ ↬✿◆:low_brig...

‌☫﷽☫روز شمار عیدالله الاکبر ٢ روز تاغدیر‌‌‌   ↬✿◆:low_brig...

‌☫﷽☫روز شمار عیدالله الاکبر ٢ روز تاغدیر‌‌‌ ↬✿◆:low_brig...

‌☫﷽☫روز شمار عیدالله الاکبر ٣ روز تاغدیر‌‌‌   ↬✿◆:low_brig...
۷

‌☫﷽☫روز شمار عیدالله الاکبر ٣ روز تاغدیر‌‌‌ ↬✿◆:low_brig...

‌☫﷽☫روز شمار عیدالله الاکبر ۴ روز تاغدیر‌‌‌   ↬✿◆:low_brig...

‌☫﷽☫روز شمار عیدالله الاکبر ۴ روز تاغدیر‌‌‌ ↬✿◆:low_brig...

‌☫﷽☫روز شمار عیدالله الاکبر ۶ روز تاغدیر‌‌‌   ↬✿◆:low_brig...

‌☫﷽☫روز شمار عیدالله الاکبر ۶ روز تاغدیر‌‌‌ ↬✿◆:low_brig...

‌☫﷽☫روز شمار عیدالله الاکبر ٧ روز تاغدیر‌‌‌   ↬✿◆:low_brig...

‌☫﷽☫روز شمار عیدالله الاکبر ٧ روز تاغدیر‌‌‌ ↬✿◆:low_brig...

‌☫﷽☫روز شمار عیدالله الاکبر ٨ روز تاغدیر‌‌‌   ↬✿◆:low_brig...

‌☫﷽☫روز شمار عیدالله الاکبر ٨ روز تاغدیر‌‌‌ ↬✿◆:low_brig...

‌☫﷽☫روز شمار عیدالله الاکبر ٩ روز تاغدیر‌‌‌   ↬✿◆:low_brig...
۱

‌☫﷽☫روز شمار عیدالله الاکبر ٩ روز تاغدیر‌‌‌ ↬✿◆:low_brig...

‌☫﷽☫روز شمار عیدالله الاکبر ١٠ روز تاغدیر‌‌‌   ↬✿◆:low_bri...

‌☫﷽☫روز شمار عیدالله الاکبر ١٠ روز تاغدیر‌‌‌ ↬✿◆:low_bri...

‌☫﷽☫روز شمار عیدالله الاکبر ١١ روز تاغدیر‌‌‌   ↬✿◆:low_bri...
۲

‌☫﷽☫روز شمار عیدالله الاکبر ١١ روز تاغدیر‌‌‌ ↬✿◆:low_bri...

#یا_علی_علیه_السلام:rose:
۵۱

#یا_علی_علیه_السلام:rose:

‌☫﷽☫روز شمار عیدالله الاکبر ١٢ روز تاغدیر‌‌‌   ↬✿◆:low_bri...
۲

‌☫﷽☫روز شمار عیدالله الاکبر ١٢ روز تاغدیر‌‌‌ ↬✿◆:low_bri...

‌☫﷽☫روز شمار عیدالله الاکبر ١٣ روز تاغدیر‌‌‌   ↬✿◆:low_bri...
۱

‌☫﷽☫روز شمار عیدالله الاکبر ١٣ روز تاغدیر‌‌‌ ↬✿◆:low_bri...

‌☫﷽☫روز شمار عیدالله الاکبر ١۴ روز تاغدیر‌‌‌   ↬✿◆:low_bri...
۱

‌☫﷽☫روز شمار عیدالله الاکبر ١۴ روز تاغدیر‌‌‌ ↬✿◆:low_bri...

‌☫﷽☫روز شمار عیدالله الاکبر ١۵ روز تاغدیر‌‌‌   ↬✿◆:low_bri...

‌☫﷽☫روز شمار عیدالله الاکبر ١۵ روز تاغدیر‌‌‌ ↬✿◆:low_bri...

‌☫﷽☫روز شمار عیدالله الاکبر ١۶ روز تاغدیر‌‌‌   ↬✿◆:low_bri...

‌☫﷽☫روز شمار عیدالله الاکبر ١۶ روز تاغدیر‌‌‌ ↬✿◆:low_bri...

‌☫﷽☫روز شمار عیدالله الاکبر ١٧ روز تاغدیر‌‌‌   ↬✿◆:low_bri...

‌☫﷽☫روز شمار عیدالله الاکبر ١٧ روز تاغدیر‌‌‌ ↬✿◆:low_bri...

‌☫﷽☫روز شمار عیدالله الاکبر ١٨ روز تاغدیر‌‌‌   ↬✿◆:low_bri...

‌☫﷽☫روز شمار عیدالله الاکبر ١٨ روز تاغدیر‌‌‌ ↬✿◆:low_bri...

‌☫﷽☫روز شمار عیدالله الاکبر ١٩ روز تاغدیر‌‌‌‌   ↬✿◆:low_br...

‌☫﷽☫روز شمار عیدالله الاکبر ١٩ روز تاغدیر‌‌‌‌ ↬✿◆:low_br...

digikala